تاریخ و فرهنگ ایران زمین

مشروطه

مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹

مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹

قرارداد ۱۹۱۹ معاهده ایست میان دو کشور ایران و انگلستان که در عصر احمد شاه قاجار به امضا رسید. بر طبق این معاهده ایران در قبال دریافت مبلغی وام از دولت انگلستان خود را تحت الحمایه انگلستان قرار میدهد. این پیمان نامه در عمل به دنبال کنترل دستگاه نظامی کشور و در پی آن ایجاد یک مستعمره جدید برای بریتانیا در منطقه خاورمیانه بود.

شیخ فضل الله نوری و کشمکش با مشروطه خواهان

شیخ فضل الله نوری و کشمکش با مشروطه خواهان

شیخ نوری رهبران نهضت مشروطه را به دلیل اینکه مرتد و «فساد کار بر روی زمین» میدانست ، تکفیر کرد هردوی این اتهامات در قرآن کریم از گناهان کبیره به شمار میروند. پس از جنگ داخلی خود شیخ فضل الله نوری را به خاطر اینکه «بذر فساد بر روی زمین می افشاند» به دار آویختند.

مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای ملی؟

مجلس شورای اسلامی یا مجلس شورای ملی؟

این حکومت قاجار بود که برای نخستین بار پیشنهاد تاسیس مجلس شورای اسلامی را داد اما با برخورد و مخالفت مشروطه خواهان روبه رو شد.

فتح تهران و استقرار مشروطیت

فتح تهران و استقرار مشروطیت

اتفاقی بی سابقه در طول تاریخ کشور رخ داده است، برای نخستین بار «قبله عالم» نه حرف نخست را در مملکت خواهد زد و نه حرف آخر ، او در ذیل و بخشی از ساختاری خواهد شد که در آن ملاک «قانون اساسی» است نه فرمایشات ملوکانه شخص شاه... این اتفاق مشروطه بود

فاجعه اعدام مشروطه خواهان

فاجعه اعدام مشروطه خواهان

«این مجلس برخلاف مشروطیت است. هر کس منبعد از فرمایشات ما تجاوز کند مورد تنبیه و سیاست سخت خواهد بود » این جمله کوتاه، فرمان محمد علی شاه جهت کودتا علیه مجلس شورای ملی و به توپ بستن مجلس بود

به توپ بستن مجلس شورای ملی

به توپ بستن مجلس شورای ملی

به توپ بستن مجلس شورای ملی : تاریخ 20 ساله مشروطه ایران را به راستی باید آغاز فصلی جدید در تاریخ ایران دانست، فصلی که با تغییرات و تحولات ناگهانی همراه بود

تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار

محمدعلی میرزا که بواسطه بیماری شاه از تبریز به تهران آمده بود به جای پدر بر تخت سلطنت نشست و در تاریخ ۴ ذیحجه تاج گذاری کرد، در حالی که هیچیک از نمایندگان مجلس را برای شرکت در مراسم تاجگذاری دعوت نکرده بودند.

چگونگی شکل گیری ارتش متحدالشکل ایران

چگونگی شکل گیری ارتش متحدالشکل ایران

توجه به تشکیل ارتش متحدالشکل ایران به نوعی با قدرت گیری رضا خان همراه است، بسیاری از مردم عادی در پایان عصر قاجار ها آرزومند برقراری امنیت در کشور بودند و از سوی دیگر مشروطه خواهان روشنفکر نیز با وجود اعتقاد به دموکراسی به دنبال یک چکمه پوش مقتدر بودند تا مملکت را از این هرج و مرج رها سازد. اما خیلی زود فهمیدند قدرت گیری رضاخان با سقوط دموکراسی همراه است.

تدارک نظامنامه و تشکیل مجلس اول مشروطیت

تدارک نظامنامه و تشکیل مجلس اول مشروطیت

فرمان مشروطیت در اصل همان فرمان تشکیل مجلس شورای ملی است که مظفرالدین شاه قاجار در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ در پاسخ به متحصنین در جنبش مشروطه ایران امضا کرد و از طریق آن با مشارکت مردم در امر حکومت موافقت کرد و این چنین حکومت مشروطه برای نخستین بار در ایران تأسیس شد.

تصویب اصول متمم قانون اساسی و حقوق تشریفاتی پادشاه مشروطه

تصویب اصول متمم قانون اساسی و حقوق تشریفاتی پادشاه مشروطه

تصویب اصول متمم قانون اساسی و حقوق تشریفاتی پادشاه مشروطه

دکتر مصدق طرفدار مشروطه بود

دکتر مصدق طرفدار مشروطه بود

دکتر مصدق یک مشروطه خواه واقعی بود و این موضوع از مواضع مختلف این شخص تاثیر گذار در تاریخ معاصر ایران آشکاری می شود و برخلاف تبلیغان مصدق ستیزان رویکرد مثبتی به پادشاهان قاجار نداشت و کارنامه قاجاریه را قابل قبول نمی دانست.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
مشروطه