تاریخ و فرهنگ ایران زمین

آریایی

پیوند زبان سومری با هندواروپایی

پیوند زبان سومری با هندواروپایی

از آنجا که انگاره‌ی نیا-فُراتی چندی‌ست بر هندواروپایی بودن آن‌ مردمان نیرو گرفته، ازین رو وام‌واژگان بسیاری از کهن‌ترین زبان میان‌رودان [=بین‌النهرین] پی‌گیری شده است که در زبان نیا-هندواروپایی ریشه‌یابی شده‌اند. مردمان نیافُراتی مردمانی هستند که پیش از آمدن سومری‌ها و سپس سامی‌ها، در میان‌رودان زندگی می‌کردند و شهرگان [=تمدن] درخشانی داشته‌اند که به ۹ هزارسال پیش می‌رسد.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش ششم)

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش ششم)

فراموش نکنیم که کنت دوگوبینو معروف که به نظریه های نژادی ( نابرابری نژادهای بشری ) را نه بطور کمی بلکه به صورت کیفی در نظر می گرفت : به عقیدۀ او نژادهای بزرگ ابتدایی – سفید و زرد و سیاه – که اجتماعات بشری را در آغاز تشکیل می دادند نه از حیث ارزش مطلق بلکه بیشتر به لحاظ قابلیت های ویژه متفاوت بودند.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش پنجم)

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش پنجم)

نگاهی به دیدگاه های ارزشمند دکتر جهانشاه درخشانی در رد فرضیه مهاجرت آریاها

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی ( بخش چهارم )

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی ( بخش چهارم )

فرضیه های مربوط به چگونه پیدا شدن اقوام آریایی نسبتا کلیشه ای هستند ، اینکه عده ای از فلان جا به سرزمین های ایران امروزی آمده اند و مردمان بومی را کشته اند و خود صاحب زمین ها شده اند، سخنی شبیه به مغالطات مدور است.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش سوم )

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی (بخش سوم )

وراثت،ژنتیک و ژن ها – نژاد در مطالعات تاریخی و انسان شناسیِ قدیم و شناخت فرهنگ ها،شناسه ای است مهم که معرف جغرافیای مرزی و فرهنگی افراد بشر است.

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی

آریاییان از شناسه های زبانی و جغرافیایی تا ابزار های سیاسی

اگر بخواهیم به درستی ملیت را توصیف کنیم، می بایست نخست تمامی شناسه های مردمیِ یک سرزمین مشخص، که قرار است به آنان واژه ملت اتخاذ گردد را، مورد بررسی دقیق و عادلانه قرار بدهیم تا به یک مفهوم صحیح و روشن دست پیدا کنیم.

نژاد در علم زیست شناسی نوین / آیا برتری نژادی وجود دارد؟

نژاد در علم زیست شناسی نوین / آیا برتری نژادی وجود دارد؟

برتری نژادی ؟ – نژاد واژه ای منسوخ شده در علم زیست شناسی نوین، و واژه ای کلیدی برای درک هر چه بهتر مطالب انسان شناسی باستانی!

ایران ستیزی خزنده

ایران ستیزی خزنده

برخی از نویسندگان این نشریه که مدعی برخورداری مدرک باستانشناسی از دانشگاه‌های غربی می‌باشند، به جای اینکه با روش‌های علمی و آکادمیک به بررسی تاریخ و فرهنگ ایرانیان در دوره باستان بپردازند، از ترفندهای برخی از گروه‌های قوم گرا به منظور خدشه وارد کردن به تاریخ و هویت ملی ایرانیان استفاده می‌کنند. اصولا معلوم نیست که نشریه سرزمین من که یک نشریه گردشگری است، چگونه وارد مباحث تخصصی ایران باستان شده است؟ این امر پیامد نبود نشریات مستقل در زمینه تاریخ ایران باستان، با یک هیئت تحریریه متخصصِ این حوزه در کشور ماست.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
آریایی