تاریخ و فرهنگ ایران زمین

نوشتارهای دانیال پاپی

پیوند زبان سومری با هندواروپایی

پیوند زبان سومری با هندواروپایی

از آنجا که انگاره‌ی نیا-فُراتی چندی‌ست بر هندواروپایی بودن آن‌ مردمان نیرو گرفته، ازین رو وام‌واژگان بسیاری از کهن‌ترین زبان میان‌رودان [=بین‌النهرین] پی‌گیری شده است که در زبان نیا-هندواروپایی ریشه‌یابی شده‌اند. مردمان نیافُراتی مردمانی هستند که پیش از آمدن سومری‌ها و سپس سامی‌ها، در میان‌رودان زندگی می‌کردند و شهرگان [=تمدن] درخشانی داشته‌اند که به ۹ هزارسال پیش می‌رسد.

آیا واژه‌ی تانگری ترکی ارتباطی با دینگیر سومری دارد؟

آیا واژه‌ی تانگری ترکی ارتباطی با دینگیر سومری دارد؟

نخست باید دانست که واژه‌ی تانری در زبان ترکی اصلا آلتایی نیست، بلکه از زبان کهن ینیسی وام گرفته شده است. واژه‌ی دینگیر در سومری نیز به راستی دیمیر می‌باشد

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
دانیال پاپی