تاریخ و فرهنگ ایران زمین

سخنان هخامنشیان

سخنان کوروش بزرگ با منبع

سخنان کوروش بزرگ با منبع

سخنان کوروش که از استوانه کوروش گزینش شده‌اند را می‌توان از سخنان معتبر کوروش بزرگ دانست. آن مواردی که در کتیبه‌ها و اسناد بابلی هم آمده‌اند،‌ از مطالب معتبر محسوب می‌شوند. اما آنچیزی که بیشتر از جنبه‌های تاریخی ما را بر آن داشت تا این همه این سخنان را گسترش دهیم جنبه‌های ادبی و اخلاقی این سخنان است.

سخنانی از خشایارشا

سخنانی از خشایارشا

با آنکه در منابع اروپایی‌ها چهره‌ای خشن و کشورگشا از خشایارشا ترسیم شده است و در دوران معاصر غربی‌ها بیشتر از هر دورانی علیه او اغراق می‌کنند اما با بررسی کتیبه‌های یافت شده از زبان خشایارشا در می‌یابیم که او بیشتر از آنکه به کشورگشایی و تسلط بر یونان علاقه داشته باشد به آبادگری و شادی مردمان سرزمینش علاقه نشان می‌داده است.

سخنانی از داریوش بزرگ

سخنانی از داریوش بزرگ

برای مقابله با رواج سخنان بدون منبع، فقط سخنان با منبع داریوش بزرگ را نشر دهیم.

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق: 1- اندرز کوروش بزرگ به پسرانش، 2- توجه کوروش به عشق پانته‌آ و آبرادات، 3- نکوهش عشقی که انسان را گرفتار می‌کند، 4- نیکی به فرزندان به منظور آموزش و پرورش بهتر، 5- از واپسین سخنان کوروش بر اساس کوروش‌نامه گزنفون

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
سخنان هخامنشیان