تاریخ و فرهنگ ایران زمین

زبان پارسی

هویت ایرانی، هویتی اساطیری

هویت ایرانی، هویتی اساطیری

ریشه‌های هویت ایرانی در زمان‌هایی شکل گرفته است که هنوز مرزهای سیاسی و حکومت‌های فراگیر شکل نگرفته بودند. به طور خلاصه چند مورد مهم وجود داشته است که همواره همگرایی را تقویت می‌کرده است از جمله می‌توان به آرزوهای مشترک، داستان‌های اسطوره‌ای، جشن‌ها و زبان مشترک اشاره کرد.

پارسی گویی

پارسی گویی

پارسی گویی و پاسداشت زبان پارسی که امروزه هزاران هزار تن در جهان به آن سخن می‌گویند، اندیشه نوینی نیست و به سده‌های پیشتر باز می‌گردد. یکی از بهترین نمونه‌های پارسی گویی، شاهنامه فردوسی بزرگ است که شاید هم بزرگترین تلاش در این زمینه باشد.

همانندی زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران با زبان پارسی

همانندی زبان‌ها و گویش‌های محلی ایران با زبان پارسی

درباره زبان پارسی و زبان‌های محلی ایرانی و اقوام ایرانی سخنان نادرست و بیهوده از سوی بی‌دانشان و ایران‌ستیزان گفته می‌شود، از جمله اینکه گفته می‌شود زبان پارسیِ کنونی هیچ یگانگی با دیگر زبان‌ها و گویش‌های ایرانی کنونی ندارد که این سخن نیز نادرست است. تطبیق واژه‌های زبان‌ها و گویش‌های محلی ایرانی با یکدیگر و همچنین با زبان پارسی، همانندی زبان‌های ایرانی با یکدیگر را آشکارا نشان می‌دهد.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
زبان پارسی