تاریخ و فرهنگ ایران زمین

سامانه بومیش

راهنمای سامانه بومیش - خط میخی پارسی باستان

راهنمای سامانه بومیش - خط میخی پارسی باستان

از آنجایی که شاید نوشتن به میخی پارسی باستان نیاز به توضیحات داشته باشد و از سوی دیگر سامانه بومیش دارای ابزارهای ویژه‌ای مانند تبدیل از حروف انگلیسی به میخی پارسی باستان دارد، بر آن شدیم تا راهنمایی برای بخش میخی پارسی باستان آماده کنیم.

نگارش با خط اوستایی در فضای مجازی

نگارش با خط اوستایی در فضای مجازی

با این سامانه می‌توانیم به دبیره اوستایی (خط اوستایی یا دین دبیره) نگارش کنیم و یک‌راست در انجمن‌ها و پایگاه‌های رایاتاری (شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها) در میان بگذاریم.

نگارش با خط میخی پارسی باستان در فضای مجازی

نگارش با خط میخی پارسی باستان در فضای مجازی

بوسیله این سامانه می‌توانیم به خط میخی پارسی باستان نگارش کنیم و یک‌راست در شبکه‌های اجتماعی و وب‌سایت‌ها در میان بگذاریم.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
سامانه بومیش