تاریخ و فرهنگ ایران زمین

حکومت پهلوی شاهنشاهی نبود

سلطنت مطلقه پهلوی ربطی به شاهنشاهی باستانی ایرانی ندارد

با آنکه در دوران پهلوی به ویژه پهلوی دوم، درباریان و هواداران سلطنت پهلوی، شاه را شاهنشاه خطاب می‌کردند ولی باید توجه داشت که بین مفهوم شاهنشاهی باستانی ایرانی با سلطنت مطلقه خاندان پهلوی فاصله زیادی است.

شاهنشاهی در واقع به یک حکومت بزرگ اشاره دارد که چندین شاه در آن هستند و یک تن شاه شاهان است. برای مثال در کتیبه‌های هخامنشی به کرات شاه شاهان دیده می‌شود. داریوش بزرگ خود را شاه‌شاهان می‌نامد چرا که شاهان زیادی وجود داشتند و داریوش بزرگ شاه شاهان بوده است.

برخی از پژوهشگران معتقدند که میان شاهنشاهی و امپراتوری تفاوت وجود دارد اما در اینجا برای درک بیشتر موضوع استفاده های نادرست از واژه ها یک مثال میزنیم.

تصور کنید کشور اردن که دارای شاه است را امپراتوری اردن بخوانیم!!! قطعا به کار بردن امپراتوری برای اردن نادرست است همانطور که برای عربستان سعودی هم نادرست است. در این کشورها صرفا سلطنت موروثی وجود دارد.

البته شرایط امروز سیاسی جهان هم متفاوت است و قطعا نمی توان نام هایی که برای نظام های سیاسی باستانی به کار می‌رفته را بدون چون و چرا برای نظام های سیاسی جدید به کار برد.

جالب آنکه افکاری نظیر سلطنت طلبی از مهم‌ترین افکاری هستند که در دوران معاصر باعث عقب ماندگی ما شده‌اند. اغراف و بزرگ نمایی درباره حاکمان در هر دوره ای کار درستی نیست.

درباره مفهوم شاهنشاهی پیشنهاد می‌کنیم این نوشتار را هم بخوانید: شاهنشاهی کورش و جانشینان وی

برچسب:
پهلوی

تماس با نویسنده:


دیدگاه خود را از راه رایانامه با نویسنده در میان بگذارید:

دیدگاه‌ها


دیدگاه خود را در اینستاگرام در میان بگذارید:

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
حکومت پهلوی شاهنشاهی نبود