تاریخ و فرهنگ ایران زمین

پانته آ

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق

پنج گفتار کوروش بزرگ درباره دوستی و عشق: 1- اندرز کوروش بزرگ به پسرانش، 2- توجه کوروش به عشق پانته‌آ و آبرادات، 3- نکوهش عشقی که انسان را گرفتار می‌کند، 4- نیکی به فرزندان به منظور آموزش و پرورش بهتر، 5- از واپسین سخنان کوروش بر اساس کوروش‌نامه گزنفون

پانته آ و غیاث آبادی

پانته آ و غیاث آبادی

صرف نظر از قابل اثبات بودن این داستان از نظر تاریخی، تحریف این داستان توسط غیاث آبادی بسیار غم انگیز است چرا که انسان می فهمد چطور چکمه تخریب گرایان احساس و عاطفه را نابود می کند. البته آقای غیاث آبادی در یک کار حساب شده نامی از پانته آ نبرده است اما بخش هایی که به آن استناد می کند مرتبط با پانته آ می باشد. او می دانسته که اگر نامی از پانته می آورد همه متوجه می شدند که سخنانش نادرست است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
پانته آ