تاریخ و فرهنگ ایران زمین

کامیار عبدی

مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم

مراقب فعالیت ایران ستیزان باشیم

یکی از اشخاصی که به نظر می‌رسد تحت تأثیر جو ایران ستیزان قرار گرفته، دکتر کامیار عبدی بوده است. با اینکه برای دکتر عبدی احترام قائل هستیم ولی با کمال تأسف باید بگوییم که ایشان دانایی کافی از منابع نداشتند و اظهارات نادرستی را بیان کردند. اظهاراتی که عادت کرده بودیم از گروه‌های ایران‌ستیز بشنویم.

ایران ستیزی خزنده

ایران ستیزی خزنده

برخی از نویسندگان این نشریه که مدعی برخورداری مدرک باستانشناسی از دانشگاه‌های غربی می‌باشند، به جای اینکه با روش‌های علمی و آکادمیک به بررسی تاریخ و فرهنگ ایرانیان در دوره باستان بپردازند، از ترفندهای برخی از گروه‌های قوم گرا به منظور خدشه وارد کردن به تاریخ و هویت ملی ایرانیان استفاده می‌کنند. اصولا معلوم نیست که نشریه سرزمین من که یک نشریه گردشگری است، چگونه وارد مباحث تخصصی ایران باستان شده است؟ این امر پیامد نبود نشریات مستقل در زمینه تاریخ ایران باستان، با یک هیئت تحریریه متخصصِ این حوزه در کشور ماست.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
کامیار عبدی