تاریخ و فرهنگ ایران زمین

فرهنگ

خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!

خلوص فرهنگی یا نظام فرهنگ؟!

واژه فرهنگ و واژه‌هایی همانند آن از دیر باز در زبان‌های گوناگون بوده و در دوره‌های گوناگون معانی مختلفی به خود گرفته است. با نگاهی به گذشته ایران‌زمین، یکی از موفق ترین اقدامات در تاریخ بشر، در راه رسیدن به یک نظام فرهنگی را مشاهده می‌کنیم.

واژه فرهنگ به چه معناست؟

واژه فرهنگ به چه معناست؟

کاربرد واژۀ «فرهنگ» در روابط اجتماعی بسیار رایج می‌باشد و تا به امروز کوشش‌های زیادی در راستای یافتن تعریفی علمی از فرهنگ صورت گرفته است. در این جستار بیشتر از آنکه درباره تعریف فرهنگ سخن بگوییم به معنای واژه فرهنگ در زبان پارسی و زبان‌های اروپایی می‌پردازیم به ویژه معنای کهن آن. فرهنگ در زبان پارسی با معنای آموزش و پرورش در ارتباط بوده است. این واژه صرفاً اشاره به آموزش‌های علمی نداشته است و هنرآموزی، آموزش‌های اخلاقی و به بیان دیگر ادب و تربیت همه جانبه را شامل می‌شده است. از این رو تا به امروز شخصی که با اخلاق است و در جنبه‌های علمی هم پیشرفت دارد، «با فرهنگ» خوانده می‌شود.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
فرهنگ