تاریخ و فرهنگ ایران زمین

هگل

بازتاب کورش در آیینه تاریخنگاران

بازتاب کورش در آیینه تاریخنگاران

14 قضاوت تاریخ و تاریخ نگاران در مورد کوروش بزرگ: اکنون پس از 2500 سال، هنوز باید گفت «مسئله‌ی کوروش»، پایان نیافته است...

هگل و ایرانیان

هگل و ایرانیان

سخنان هگل در کتاب عقل در تاریخ در خصوص ایرانیان و امپراتوری آنها و تفاوت آن با سایر امپراتوری ها و تمدن های بشری، بسیار صریح است که همگی آنها با در نظر گرفتن شرایط زمانی نویسنده ، قابل بررسی و در خور تأمل است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
هگل