تاریخ و فرهنگ ایران زمین

نوشتارهای علی حسین محمدی

الفبای اوستایی نوین، کاری از علی حسین محمدی

الفبای اوستایی نوین، کاری از علی حسین محمدی

الفبای «اوستایی نوین» نسخه‌ای ویژه و بهسازی‌شده از الفبای کهن اوستایی است که برای نوشتن زبان فارسی و دیگر زبانهای ایرانی، توسط علی حسین محمدی ساخته شده است.

خِرَدگان در تلگرام و اینستاگرام

کانال تلگرام خردگانبرگه اینستاگرام خردگان

خط میخی

خط میخی پارسی باستان - سامانه بومیش

درباره بزرگان

درباره زرتشتدرباره کوروش بزرگ
درباره فردوسیدرباره دکتر مصدق
به کار گیری یا روگرفت از نوشته‌های این پایگاه تنها پس از پذیرش قوانین پایگاه امکان پذیر است: قوانین پایگاه خِرَدگان
توسعه نرم افزاری: مجید خالقیان
علی حسین محمدی