آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

به بهانه روز کوروش بزرگ

مرگ کوروش بزرگ

دوست داران کوروش پاسخ می‌دهند