آرشیو برچسب ها: کوروش بزرگ


ترجمه استوانه کوروش (رزمجو)

| فرستنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ترجمه استوانه کوروش (دکتر شاهرخ رزمجو). بسیاری از ترجمه‌های ناقص و دارای عیب و اشکال استوانه کوروش بزرگ که در فضای تارکده (اینترنت) و بسیاری از کتاب‌ها موجود هستند، در واقع فقط ترجمه...
ادامه مطلب »

ترجمه استوانه کوروش (ارفعی)

| فرستنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۱۳ مهر ۱۳۹۴ | ترجمه استوانه کوروش (دکتر عبدالمجید ارفعی). بسیاری از ترجمه‌های ناقص و دارای عیب و اشکال استوانه کوروش بزرگ که در فضای تارکده (اینترنت) و بسیاری از کتاب‌ها موجود هستند، در واقع فقط ترجمه...
ادامه مطلب »

جملات کوروش را دریابیم!

| نویسنده: آرش مهرگان | واپسین به روزرسانی: ۷ مهر ۱۳۹۴ | جملات کوروش را دریابیم! برای مقابله با رواج سخنان بدون منبع، فقط سخنان با منبع کوروش بزرگ را نشر دهیم. برای مشاهده تصاویر در سایز اصلی روی آنها کلیک کنید با آنکه سخنان...
ادامه مطلب »

دو پادشاه بزرگ، دو آرامگاه

| نویسنده: پروفسور چی دونگ فانگ | برگردان: مهدخت نیک اخلاق | واپسین به روزرسانی: ۶ مهر ۱۳۹۴ |  دو پادشاه بزرگ، دو آرامگاه شی هوانگ دی (چین شی هوانگ) امپراتور کشور چین و کوروش بزرگ پدر ایران زمین از زبان چی دونگ فانگ در تاریخ...
ادامه مطلب »

بازنشستگی در دوران هخامنشیان

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۵ مهر ۱۳۹۴ | مزایای بازنشستگی در دوران هخامنشیان. الواح به دست آمده از دوران هخامنشیان، نشان می‌دهد که کارگران از حقوق و مزایایی برخوردار بودند که مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. از جمله حقوق و...
ادامه مطلب »

هفتم آبان، روز کوروش – چهارم شهریور، زادروز کوروش [؟]

| نویسنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۴ شهریور ۱۳۹۴ | بررسی زادروز کوروش بزرگ، هفتم آبان، چهارم شهریور. هفتم آبان، از معتبرترین و مستندترین روزهای تاریخی. سالروز ورود کوروش به بابل (هفتم آبان)، نقطه عطفی در تاریخ بشر. برخی از هم میهنان گرامی می‌پندارند...
ادامه مطلب »

آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟!

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی:۱۰ آبان ۱۳۹۷* | آیا همشهری جوان درباره کوروش درست می گوید؟! چند سال پیش (اردیبهشت ۱۳۹۱) مجله همشهری جوان (شماره ۳۵۷)، مطالب نادرستی درباره کوروش بزرگ به چاپ رساند که با لحنی نامناسب همراه بود. موارد نوشته...
ادامه مطلب »
/.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg دین > ۲۴ pper">
pass%b3%d9%88حe=wip tag-link-2424 tag-link-position-1o%ss lass="wppass%b3%d9%88حe=wip tag-link-2424 tag-link-position-1o%ss /.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg ۲۴ pper">
ppass%b3%d9%88حe=wip tag-link-2424 tag-link-position-1o%ss دین > <3src="https://khera
7d8%bPdivargade_by_Eugène_Flandin-1dget-post-wrapper">ثا ontent"%b9%d9linonteg" " /><3src="https://khera ass="wiآثا ontent"%b9%d9linonteg" " /><3src="https://khera /.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg <3src="https://khera%d9%i class="witle">دین > نشریه سرزمین آزادگان نشریه سرزمین آزادگان < bd-cate: 5px;%a7%d8%b1%d8%afooter-> دین >
9/10/53669249_983 9658570227_835317975555336827_%b1-24x624dget-post-wrapper">%chediv6'lwvA%d8%aa%استان؟!" class="wpp-post-title" taab%d8%a8%chediv6'lwvA%d8%aa%استان؟!" class="wpp-post-title" ta/.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg
  • iv>i3 class="witle">دین > پ ti8 alt="ج7tps://kherad .بع" class="w82-%d8%a2%d8%b1%d8%adتم titla78p tiass="wb
  • 9/10/worlddget-post-wrapper">nt81%da%a9%darget=las-pd8dر=ثd9%88حe>
    پ ti8 alt="ج7tps://kherad .بع" class="w82-%d8%a2%d8%b1%d8%adتم titla78p tiass="wb
    nt81%da%a9%darget=las-pd8dر=ثd9%88حe> 9/08/vosough-dowlehdget-post-wrapper"dge86-%d8;r=arget="b4%db%%d9lin%ad%ad ass="widge86-%d8;r=arget="b4%db%%d9lin%ad%ad /.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg دین > d8%a"avatلd9%8idgeیo avata"_ataarget="_p-posسد؟< bd-cate: 5px;%a7%d8%b1%d8%afooter->دین > پ ti8 alt="ج7tps://kherad .بع" class="w82-%d8%a2%d8%b1%d8%adتم titla78p tiass="wb
    7/03/Unass="d-2-get-post-wrapper"۲۴ فآثb4%dbeیoion-1oass=ع r-av:/ ass="wi۲۴ فآثb4%dbeیoion-1oass=ع r-av:/ /.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg 9a2%d8%ba%d8%/kheradg%>۲۴ فآثb4%dbeیoion-1oass=ع r-av:/ی class="witle">دین > تخت جمشd9%87%d8%a7%d8%2t=01-26_22photo_2017-جمشd9%ta">8ptd9%84%d8%9a2%d8%ba%d8%r">
    6/12/biruni-corefdget-post-wrapper"d - clowl%d9%8a- ض عidget-post-coavat0" 7" sdta - clowl%d9%8a- ض عidget-post-coavat0" 7" sdta/.ir/%d8%a8%d8%b1tps://kheradg تخت جمشd9%87%d8%a7%d8%2t=01-26_22photo_2017-جمشd9%ta">8ptd9%84%d8%9a2%d8%ba%d8%r"> sؾfoiclassdا اسonر="ppasی: .ir/wp-content/uploa%86-%d9%81?p=9981سرfoiclas%82/ا اسonر="ppasیva% 9%d9%8%d9% s://kheradgdb%8c8سCopyrigh به حامgotop%>6%af%a hreposi-8%b t" d>