آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش اول»

سازندگان تخت جمشید چه کسانی بودند؟