آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش اول»

آیا کتیبه های تخت جمشید جعلی هستند؟