آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

کوروش در شاهنامه فردوسی

دروغ ایران‌ستیزان: هخامنشیان نابودگر تمدن‌های بومی ایران بودند