آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

آشنایی با پاسارگاد پایتخت کوروش بزرگ

آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش اول»

آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش پایانی»