بازتاب کورش در آیینه تاریخنگاران

آشنایی با پاسارگاد پایتخت کوروش بزرگ

ناصر پورپیرار و تاریخ نگاری هخامنشیان

سازندگان تخت جمشید چه کسانی بودند؟

نامگذاری فرزندان در دوران هخامنشیان

نقدی بر کتاب «نیمه تاریک بهشت»