کوروش در شاهنامه فردوسی

نام های شاهنامه

چهارشنبه سوری در منابع کهن

نوروز، یادگار جمشید

شب اورمزد آمد از ماه دی