آرشیو برچسب ها: سیاوش


سوگواری در ایران باستان

 سوگواری در ایران باستان | نویسنده: مجید خالقیان* | واپسین به روزرسانی: ۲۶ امرداد ۱۳۹۵ | سوگواری در ایران باستان. سوگواری کوروش بزرگ برای همسرش. دیوارنگاری سوگ سیاوش در سغد. سوگواری در شاهنامه. نویسنده: مجید خالقیان (دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران) با آنکه...
ادامه مطلب »

سیاوش، اسطوره جاویدان

| نویسنده: اشکان دهقان | واپسین به روزرسانی: ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۴ | سیاوش، اسطوره جاویدان نام: سیاوش (سیاوخش) نام پدر: کی کاووس (پادشاه ایران) پرورش یافته نزد: رستم دستان   شاید این روزها کمتر به این توجه کنیم که در آیین‌های میهنی و مذهبی ما...
ادامه مطلب »
end %a7%%d9%be%d"e>end %a7%%d9%be%d"e>end %a7%%d9%be%d"e>end %a7%ap;'>lom20"pper">>1tde%d"e>end %a7%%d9%be%d"e>end end(fourthd8%ac%d9%86%d8%a7%db%8c%d8%aa%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%%d9%w9f-https9به مطلب دروغین «کوروش؛ اسطوره باستانی یا جنایتکار جنگی؟!»را کش-
اgetfd8%a7%یوc%d9%8d9%be%d"e>end %a7%ap;'>lom20"pper">>1tde%d"e>end %a7%%d9%be%d"e>e p!یبه های e7v> 5be%d"e>e p!یبه های f/dht/m%8cdetf/dht/be >1t tag-link-position-18" style="font-size: 8pt;"> recently_updad8%a7%d8%b1="tag-cloud-lpo"wpp-list">
 • pana href=h/5d8%a"es8\
 • m,px"r>_vن ر{l>
 • <.b1-%5-%db%8cd9%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b9%db%b1%db%b9/ title> 5%a7%d> eECr">%a7%dae-r>">%a7%:ش سوخته 5%d8%b4%db%8cht/hite-s8%b5%dlouکو"Duehite-%;%82%d8etfd%d9%88%dط4%d8 >س> س> س> مبارزه با قرارداد >eECr">%a7%dae-r>">%a7%:ش سوخته 5%d8%b4%db%8cht/hite-s8%b5%dlouکو"Duehite>8etfd%d9%88%dط4%d8 >س>
  m,px"r>_vن ر{l>
 • <.b1-%5-%db%8cd9%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b9%db%b1%db%b9/ title> 5%a7%d> lه هاyle="font-sie="v>"jس9یعات) s"Duehite-%;%82%db%8c-%d8kherab%8c%dروغend %a7c-%d8عloud-lid8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" title="دانشمندان ایران باستان" class="wpp-post-title" target="3/Un%;%82d-2%hite-spali> مبارزه با قرارداد >lه هاyle="font-sie="v>"jس9یعات) s"Duehite>b%8c-%d8kherab%8c%dروغend %a7c-%d8عloud-lii>
  m,px"r>_vن ر{l>
 • <.b1-%5-%db%8cd9%d8%a7%d8%af-%db%b1%db%b9%db%b1%db%b9/ title> 5%a7%d>
 • pana href=h/5d8%a"es8\
 • 5bhtور٪ه%86/" class%d9%8g/%d9%be%d8%a7%tyle="ass='post-dss=4%d8%اس؅-%d8%a2%dd9%88%d8%b18%bsی: f=https://khera8%d8%a7-%d9%82%?p=9981ltleس؅-%d8%86/2%dd9%88%d8%b18%bsی cla167 target=sEC %b1%d8%a7%db2-%da7%%dCopyrighesh/8%af-%db%b1%d%db%b1%db%b9%db%b1%d%a7%db%8ocial%d8%b1%d.s/hite-s"هفت خوان F8%b28e8ocialh/8%af-%db%b1%d%db%>end %a7%%d9%bن %a7%dbh/8%af-a7%%d9%bن boxedhref======b%b9%db%b1%dgotope>8ed8%b1%d8%ae-re-%d8%b2det="_s/a> <="_s/html>