آیا کتیبه های تخت جمشید جعلی هستند؟

ابهام تخت جمشید روشن شد