آرشیو برچسب ها: ابهام تخت جمشید


۵ دیدگاه اشتباه در مورد پارسه (تخت جمشید) 

۵ دیدگاه اشتباه در مورد پارسه (تخت جمشید)| نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۱۸ تیر ۱۳۹۷ | ۵ دیدگاه اشتباه در مورد تخت جمشید  نویسنده: کوروش شهرکی. در این نوشتار به ۵ تصور اشتباه مردم پیرامون ارگ تخت جمشید میپردازیم و از لحاظ تاریخی...
ادامه مطلب »

آیا کتیبه های تخت جمشید جعلی هستند؟

کتیبه های تخت جمشید | نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۸ آذر ۱۳۹۵| آیا کتیبه‌های خشایارشا بر دروازه ملل و دیگر کتیبه‌های پـارسه جعلی هستند؟ تردیدی در اصالت باستانی کتیبه‌های تخت جمشید وجود ندارد. تخت جمشید (پارسه) یکی از شاهکار های هنر و تمدن...
ادامه مطلب »

ابهام تخت جمشید روشن شد

| فرستنده:اشکان دهقان | برگرفته از: خبرگزاری مهر | مهم‌ترین ابهام دوره هخامنشی در تخت‌جمشید روشن شد. کاوش باستان شناسی هیئت مشترک ایرانی- ایتالیایی در شهر پارسه تخت‌جمشید با کشف کتیبه‌ای بابلی ادامه یافت که مهم‌ترین ابهام‌های تاریخی دوره هخامنشی در این منطقه را روشن...
ادامه مطلب »
sامه sامه sامه 8%db%8c-%d8%b2%db%8c%d8%a8%d8%a7-,db%8c%d2%d8%sز"ه 8%db%g.sb1-%d8%ac%/kheraps://khseradgasگ"> 8%loud-l3%
s تر8%b1%d9%"وروش در شاهنامه فri b4-%d sدوسی" rel="bookma4O%af-%d8%b2%d9s%a7%d8%b1%d9%8t-title" target="_self">دین کورitl%b4/" titleش کفuere7t="_self">وطن یعنی همه آب و همه خاکوطن یعنی همه آب و هم2%d9s%5طad8%b1%da%af/" title="سخنانی از داریوش بزرگ" classp> sma4O%af-%d8%b2g.sند" cla ="ta://kheradgan.ir/wp-content/uploads/2015/06/کورش-بزرگ-کبیر-67x67.jpg" ین class="wpp-post-title" target="_self">هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2s اهلb-%d 8%lof">هفسt"_self">هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2s اهلb-%d 8%lo/06/ک5d8%aaتان انوشیروان دادگر و مرد کفشگر" class="s%db%8cs/uploads/2015/g.s8گ" classp> sma4O f="https://kheradgan.ir/%d8%af%db%8c%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4/" titleون51رگ-کبیر-67 "چرا کوروش از دیدن بانوی زی%b3%d8%b1%d8% 1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" title="دانشم99%d9s%af2el="ftiontd8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" title="دانشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da%af/" titتان انوشیروان دادگر و مرد کs8%b1sر-67 "چرا g.sads/2015/06/کss="wp3%b1%d8%i>
 • f%d8%a7%d9%86/" title="دانشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2 1sر-67 "چرا g.sads/2015/06/کss="wp3%b1ان – دادگر و9%88%da7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/" title="دانشم99%d9s% کو57%d9a_o از a_o b1%da%af/" titتان انوشیروان دادگر و مd-thumb"> 9%86/016/07/2yjosxs ق widget -->:-rنشم99%d9s% کو5شم99%d9s% کو57%d9a_o b12p> sوشی} d9s% 5 کa a=,-%d8%b4 "author=,':poوستnd8%sسtsانشم99%dg.s-%d clao.d فشost-content">

  /div> d cl/kheradو5ش3> 9%86/015/06/کss="wpaf-%d8%b2g.sac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%ستان &target="_selff86%db%8c-%dhttps://kheradgan85%d9%879%81-%d/" title="زبا4-%d clao %d9% ردv class="tab_container" id="tab3.ir/" title="پاسخ به حامد زمانی" rel="author"> C3153_the_Great_AImage-img" src="http%d9%879%81-%d/" title="زبا4-%d clao %d9% ردv eradgan85%d9%879%81-%d/" title="زبا4-%d clao %d9% ردv /ud-link tag-link class="tag-c شهرکی" class="avatar avatuser-avatar-60 alignnone photo" />

  2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اan.

 • ib1%d9%86%d8%af/" title_o b12p>2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اan.
  /div> d cl/kheew2%d8%b1%da%af-%d8%9f/" title="هفتم آبان، روز کوروش — f8%b4t%d8%9f/" title="هفتم آبان، روز کوروش %8c-%d5م a باستان – بخش ۲<صف پار> 8%db%g.sb1-%d8%ac%/kheraps:v class="tab_container" id="tab3.ir/" title="پاسخ به حامد زمانی" rel="author"> 79%86Pitlargade_by_Eugène_Flandin-1Image-img" src="htt> 8%db%g.sb1-%d8%ac%/kheraps:v ف پار> 8%db%g.sb1-%d8%ac%/kheraps:v /ud-link tag-link class="tag-c شهرکی" class="avatar avatuser-avatar-60 alignnone photo" />

  8%db%g.sb1-%d8%ac%/kheraps://khsی بع.. و همه خاک2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اan.
  /div> d cl/شم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da%af/" titتان انوشیروان دادگر و مرد کs8%b1sر-67 "چرا g.sads/2015/06/کss="wp3%b1%d8%i>
 • f%d8%a7%d9%d9%a1/" title=نشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2v class="tab_container" id="tab3.ir/" title="پاسخ به حامد زمانی" rel="author"> 9/08/1335ت٪%a8%d81235Image-img" src="htitle=نشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2v %a1/" title=نشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2v /ud-link tag-link class="tag-c شهرکی" class="avatar avatuser-avatar-60 alignnone photo" />

  f%d8%a7%d9%d="دانشم99%d9s% کو57%d9a_o b1%da هفتم %af%d8%a7%d8%b y-r2 1sری بع..

 • i همه خاک2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اaa%ae r2a-r9%88%da7%d8%b3%d8%aa%ps:/سطوره باستانی ی/="avidget-grir/wp--post-thumb widget-gro b12p>2 8%b1%d9%87%se phdکفشdivزرگ-ک88-%d xition-2" style="font8%b1bd-cd cوسd7%bفشdivزرگ-ک88- bd-cd cوسۈش کفشdزرگ-ک88-titleش کفشdزرگ-ک88-tpostkheradtg"نقاش"> %a7%d9% 8pt;">که:gرها پیeradganزرگ-ک88-t%84%d8%b1%d9%87
  /div> d cl/kheclass="widget%86/016/07/7">f%d8%a7%d98%b1%da%86%d9%85-%8radgan.irر و مd%d9a_o از a_o015/06/b

  ib1%d9%86%d8%af/" title_o b12p>2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اan.
  /div> d cl/رند / کاسی‌ها آریایی بودند"c>"iندیs زbغاز" class="widgesPosts --> v class="tab_container" id="tab3.ir/" title="پاسخ به حامد زمانی" rel="author"> 9/08/vosough-dowlehImage-img" src="hti%d sامه v 8c%d8%af%d sامه v /ud-link tag-link class="tag-c شهرکی" class="avatar avatuser-avatar-60 alignnone photo" />

  "iندیs زbغاز" class="widgesPosts --> ی بع.. <ن claدگ"> 8%af/" title_o b12p>2 s="widget-post-thumb widget-grir/wp-content/uplo="avatar .ir/%d9%=,اan.
  /div> d cl/8u