بررسی و تحلیل آثار هخامنشیان در مصر

آشنایی با پاسارگاد پایتخت کوروش بزرگ

ناصر پورپیرار و تاریخ نگاری هخامنشیان

مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹