آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

کوروش در شاهنامه فردوسی

مرگ کوروش بزرگ