آرامگاه کوروش در پاسارگاد است؟

به بهانه روز کوروش بزرگ

کوروش در شاهنامه فردوسی