مبارزه با قرارداد ۱۹۱۹

فتح تهران و استقرار مشروطیت

فاجعه اعدام مشروطه خواهان

به توپ بستن مجلس شورای ملی

تاجگذاری محمدعلی شاه قاجار