آشنایی با پاسارگاد پایتخت کوروش بزرگ

آیا پاسارگاد جعلی است؟(پاسخ به سخنان نادرست)«بخش اول»

سازندگان تخت جمشید چه کسانی بودند؟