*دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران

.

نوشتار کامل را بخوانید:

.

غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی

.

**این نوشتار برگفته از گزینش تارنگار «نقد رضا مرادی غیاث آبادی» از نوشتار «غیاث آبادی و مصادره اسناد تاریخی»، نوشته مجید خالقیان (از نویسندگان و گردانندگان پایگاه خردگان) است. در ابتدا نکات خوبی هم توسط تارنگار نقد رضا مرادی غیاث آبادی اضافه شده بود که در اینجا هم آورده ایم. پیوند هایی هم به مطالب جدید تر به این نوشتار اضافه شده است.

.

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– خالقیان، مجید (۱۰ آذر ۱۳۹۴). «پانته آ و غیاث آبادی». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=11913

– ارفعی، عبدالمجید (١٣۶۶). «فرمان کورش بزرگ». فرهنگستان ادب و هنر ایران. ش ٩.

– گزنفون (١٣٨٩). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: نگاه.

– گزنفون (سنفون). زندگی نامه کوروش بزرگ. ترجمه خشایار رخسانی. انجمن پژوهشی ایرانشهر.

– گزنفون (١۳۴۲). کورش نامه. ترجمه رضا مشایخی. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– Xenophon (2010). Cyropaedia: the education of Cyrus. Translated By Henry Graham Dakyns. Revised By F. M. Stawell. CreateSpace Independent Publishing Platform.

– (۲۳ Jan 2009 ). “The Nabonidus Chronicle“. Livius. Translated by A.K. Grayson. Webedition by J. Lendering.