بارگیری نگارش درخور چاپ (نسخه PDF)

کلیک کنید:

دانلود PDF دین کوروش چه بود؟

پانویس:

*دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران

.

یاری‌نامه‌ها و بن‌مایه‌ها:

– خالقیان، مجید (۱۲ آذر ۱۳۹۴). «در باب ایران‌ زمین و توران‌ زمین». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=176

– خالقیان، مجید (شهریور ١۳۹۴). «نقش سغدیان در حفظ، تداوم و گسترش فرهنگ ایرانی در عهد باستان». پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

– فردوسی، ابوالقاسم (۱۳۸۶). شاهنامه. تصحیح جلال خالقی مطلق. تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی.