دروغ پانترکیسم: در سکه های سکایی به ترکی آتا نوشته است!

سکه های سکایی | برگرفته از: کانال پاسخ به ایران ستیزان* | واپسین به روزرسانی: ۸ فروردین ۱۳۹۶ |


دروغ پانترکیسم: در سکه سکایی به ترکی آتا نوشته است!

دروغ پانترکیسم: در سکه سکایی به ترکی آتا نوشته است!

جالب است که دزدان تاریخ (پانتریسم) قوم ایرانی زبان سکایی را به نام ترک، دزدیده اند! آنهم با دلایلی مسخره؛ مثلا صورت یونانی یک نام ایرانی یعنی آتئاس (نام یک پادشاه سکایی) را به واژه ترکی آتا ربط داده اند!!!! با این استدلال ها لابد «آتاری» و «آتن» و … هم ترک بودند!!!

.

«آتیا» از بزرگترین پادشاه سکاهای ایرانی تبار

ﺁﺗﯿﺎ ﯾﺎ ﺁﺗﺌﺎﺱ ‏( ۴۲۹ – ۳۳۹ ﭘﯿﺶ. م‏ ) ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ بن‌مایهﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻭ ﺭﻭﻣﯽ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﯾﻦ ﭘﺎﺩﺷﺎﻩ ﺳﮑﺎهای ایرانی تبار ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺩﻭﻡ ﻣﻘﺪﻭﻧﯽ ﺩﺭ ۳۳۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ ﻣﺴﯿﺢ ﺟﺎﻥ ﺑﺎﺧﺖ ﻭ ﺍﻣﭙﺮﺍﺗﻮﺭﯾﺶ ﻧﯿﺰ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ﺭﻓﺖ.

آﺗﯿﺎ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ۴۰۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ، ﭘﺎﺩﺷﺎﻫﺎﻥ ﺳﻪ ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻨﺎﺭ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺧﻮﺩ قدرت یکتا ﺷﺪ. ﺗﺎ ﺩﻫﻪ ۳۴۰ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ ﺍﻭ ﻫﻤﻪ ﻗﺒﯿﻠﻪﻫﺎﯼ ﺳﮑﺎﯾﯽ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﻮﺏ ﺗﺎ ﻣﺮﺩﺍﺏﻫﺎﯼ ﻣﯿﻮﺗﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﻤﺎﻥ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ ﺍﻭ ﺩﺭ ﻧﺰﺩﯾﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺍﻣﺮﻭﺯﯼ ﮐﺎﻣﯿﺎﻧﮑﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻧﯿﭙﺮ، ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺑﺎﺳﺘﺎن شناسان ﺷﻮﺭﻭﯼ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.

ﭘﻠﻮﺗﺎﺭﺥ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻫﺎﯼ ﭼﻨﺪﯼ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺗﯿﺎ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﺟﺮﮔﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﻠﻮﺗﺰﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺍﻭ ﺍﻓﺘﺎﺩ ﻭ ﺁﺗﯿﺎ ﻭﯼ ﺭﺍ ﻧﺎﭼﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮﺑﺎﺯﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﺒﺎﻧﺶ ﺑﻨﻮﺍﺯﺩ. ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺁﺗﯿﺎ ﺑﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺸﻨﻪ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺍﻭ ﺧﻮﺍﻧﺪ.

ﺁﺗﯿﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﺯﻧﺪﮔﯿﺶ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﮑﺎﻥ ﺭﺧﻨﻪ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺮﺯﻫﺎﯼ ‌ﻣﻘﺪﻭﻧﯽ – ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﻣﯽﯾﺎﺯﯾﺪ. ﺍﺯ ﺑﻨﻤﺎﯾﻪﻫﺎﯼ ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ ﺑﺮﻣﯽﺁﯾﺪ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﮐﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺒﺮﺩ ﺑﺎ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﻫﯿﺴﺘﺮﯾﺎﻥﻫﺎ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

ﺩﺭ ﺭﻭﻧﺪ ﺍﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻘﺪﻭﻧﯽﻫﺎ ﻭ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻫﺎﯾﯽ ﭘﺪﯾﺪ ﺁﻣﺪ. ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﻘﺪﻭﻧﯿﻪ ﺑﯿﺰﺍﻧﺘﯿﻮﻡ ﺭﺍ ﻣﺤﺎﺻﺮﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺍﺯ ﺁﺗﯿﺎ ﺁﺫﻭﻗﻪ ﺧﻮﺍﺳﺖ، ﻭﻟﯽ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺧﺸﮑﺴﺎﻟﯽ ﺩﺭ ﺳﮑﺎﺋﯿﻪ ﺍﺯ ﯾﺎﺭﯼ ﺭﺳﺎﻧﺪﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻭﻧﯽﻫﺎ ﺳﺮﺑﺎﺯ ﺯﺩﻧﺪ. ﻭﺍﭘﺴﯿﻦ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﺳﺖ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻨﮓ ﺑﺎ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺁﺗﯿﺎ ﺗﻨﺪﯾﺲ ﻫﺮﮐﻮﻟﯽ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺬﺍﺭﺩﻥ ﺩﺭ ﺩﻫﺎﻧﻪ ﺩﻧﯿﭙﺮ ﺑﺪﻭ ﭘﯿﺸﮑﺶ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪ.

ﺩﺭ ۳۳۹ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ، ﺩﻭ ﺳﭙﺎﻩ ﺩﺭ ﺟﻠﮕﻪﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺩﻭﺑﺮﻭﯾﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺭﺳﯿﺪﻧﺪ. ﺁﺗﯿﺎﯼ ﻧﻮﺩﺳﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﮐﺸﺎﮐﺶ ﻧﺒﺮﺩ ﮐﺸﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺍﺭﺗﺸﺶ ﺍﺯ ﻫﻢ ﻣﯽﭘﺎﺷﺪ. ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﻓﯿﻠﯿﭗ ﻫﻢ ﺯﺧﻤﯽ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﺳﺒﺶ ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ. ﻓﯿﻠﯿﭗ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﺩﮔﯽ ﮐﺸﺎﻧﺪﻥ ۲۰ﻫﺰﺍﺭ ﺯﻥ ﺳﮑﺎﯾﯽ ﻭ ﺑﺮﺩﻧﺸﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﻘﺪﻭﻧﯿﻪ ﺁﺷﺘﯽ ﺭﺍ ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ. ﺍﺯ ﺁﻥ ﭘﺲ ﺗﺎ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮﻭﺍﯾﯽ ﺳﯿﻠﻮﺭﻭﺱ ﺩﺭ ﺳﺪﻩ ﺩﻭﻡ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺯﺍﯾﺶ ، ﺳﺮﺯﻣﯿﻦ ﺳﮑﺎﻫﺎ ﭘﺎﺭﻩﭘﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﻭ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﭼﯿﺮﮔﯿﺸﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺍﺳﺘﭗﻫﺎﯼ ﭘﻮﻧﺘﯿﮏ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻧﺪ

برپایه همه منابع معتبر تاریخی، سکاها از اقوام ایرانی بودند. ایرانی زبان و تبار بنا بر منابع آنلاین معتبری همچون:

The Scythians

BBC NEWS | World | Europe | Scythian mummy shown in Germany

Scythian | ancient people | Britannica.com 

Scythians / Sacae – Livius

Saka | Article about Saka by The Free Dictionary

Master’s of Gold – National Geographic Magazine

Solid Gold Bongs Show The Scythians Took Cannabis Very Seriously Indeed | The Huffington Post

جالب است که دزدان تاریخ (پانتریسم) این قوم ایرانی را هم، آنهم با این همه مدرک و منبع و سند به نام ترک، دزدیده اند! آنهم با دلایلی مسخره؛ مثلا آتئاس را خود تجزیه و تحلیل کرده و به واژه ترکی آتا ربط داده اند. حتما آتاری و آتن و … هم ترک بودند.

یونسکو که پانترک ها وانمود می کنند خیلی به آن علاقه دارند هم سکاها را ایرانی دانسته است:

ANCIENT IRANIAN NOMADS IN WESTERN CENTRAL ASIA


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

1 دیدگاه

 1. Avatar

  درود

  انصافا چرا شما اینقدر به این بوزقودپرست ها اهمیت می دهید. این بیچاره ها بیشتر مایه ترحم اند چون که اینقدر بی هویت و بی تاریخ هستند که مجبور هستند تاریخ تمام دنیا از ایران تا چین را برای خودشان جعل کنند.

  آذربایجان ایران و جمهوری جعلی باکو و حتی ترکیه , ترک نیستند صرفا ترک زبانند بلکه آنها همگی تبار ایرانی و ارمنی و یونانی دارند. حتی کشورهای آسیای میانه هم زمانی تحت تسلط قبایل ایرانی تبار سکا ها بوده است.

  این اقوام مشتی بیابانگرد در مغولستان و صحرای گبی بودند که با زور و شمشیر چین و ایران و روم شرقی را غارت کردند و تمام بومیان را از دم تیغ گذراندند و به هر چیزی دست آویز می شوند تا بگویند ما کسی هستیم

  به قول خودشان هارای هارای من تورکم !!

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا