جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

| نویسنده: مجید خالقیان | واپسین به روزرسانی: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵ |


جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان.

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

جمله ای از زبان کوروش در کوروش نامه (زندگی کوروش) گرنفون:

ما این کشوران به بیداد نگشوده ایم، ما به ستم دست نیانداختیم بر دیگر کشوران و به زور نتاختیم بر آنها، که بر ما تاختند دیگران و ما به پدافند خویش ایستادیم … (کوروش نامه گزنفون، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۷۸، برگردان ابوالحسن تهامی).

تصویر کتاب:

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر صفحه ۳۰١ کتاب کوروش نامه گزنفون (زندگی کوروش) ترجمه ابوالحسن تهامی، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۷۸

لازم به ذکر است که بر اساس منابع تاریخی سه دولت نامی آن زمان یعنی لودیه، بابل و مصر برای جنگ با کوروش متحد شدند و لودیه یورش به کوروش را در دستور کار قرار داد. این موضوع در منابع تاریخی اشتراک دارد (ن.ک: هرودوت، کتاب ۱، بندهای ۷۷ و ۱۵۳؛ گزنفون، دفتر ۲، بخش ۱، بند ۵).

نویسنده: مجید خالقیان (مدیر تارنمای خِرَدگان / دانش آموخته کارشناسی ارشد تاریخ، دانشگاه تهران).

چند وقتی است که پایگاه خِرَدگان به مقابله با تحریف و دروغ‌های ایران‌ستیزان علیه فرهنگ و تاریخ ایران زمین می‌پردازد و سعی ما در مستند بودن نوشتارها می‌باشد. پیش از این هم در دیگر رسانه ها چنین فعالیت هایی داشتیم. به عبارتی همواره سعی می‌کنیم با بررسی منابع و مآخذ و با شیوه‌های تاریخ پژوهی به ادعاهای نادرست ایران ستیزان پاسخ دهیم.

خوشبختانه این اقدام ما با استقبال مخاطبان روبرو شده است و البته هم میهنان زیادی مارا در بیشتر دیده شدن این نوشتارها یاری کرده‌اند و همواره به ما لطف داشتند. خوشحالیم که ما هم در کنار دیگر هم میهنان در راه رسوا کردن ایران ستیزان فعالیت می‌کنیم.

شاید همین موضوع و رسوا شدن ایران ستیزان باعث شده است که آنها شروع به جو سازی علیه خِرَدگان کنند و باز هم با جعل و تحریف و اینبار به دنبال تخریب خِرَدگان بر آمده اند.

این کوروش‌ستیزی‌ها و تحریف منابع تاریخی موضوع جدیدی نیست و از شگرد تخریب گرایان می‌باشد. از جمله می‌توان به تحریف کوروش نامه گزنفون اشاره کرد.

نگاه کنید به:

تحریف جملات کوروش نامه گزنفون

اخیرا برخی در شبکه‌های مجازی که آشکارا رویکرد ضد ایرانی دارند و آشکارا خود را غیر ایرانی می نامند و حتی به پرچم ایران توهین می کنند، جوسازی‌هایی علیه خردگان انجام می‌دهند.

از صفحات ایرانستیزی که علیه خِرَدگان مطالبی را نشر داده است

از صفحات ایرانستیزی که علیه خِرَدگان مطالبی را نشر داده است

برای مثال آنها یکی از تصاویر خِرَدگان که درباره اقدامات پدافندی کوروش بزرگ است را «جعل باستانگرایان» نامیدند و مدعی شده‌اند که در آن بخش کوروش‌نامه که تصویر خِرَدگان به آن استناد کرده است، چیز دیگری آمده است!!!!:

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر ١: جوسازی ایران ستیزان علیه خِرَدگان، باز هم دروغ پراکنی توسط ایران ستیزان

ایران ستیزان در یک اقدام زشت بخش مهمی از تصویر را سانسور کرده‌اند و به جای آن برچست‌های نادرست به خِرَدگان زده‌اند.

به راستی آدم در کار این افراد می‌ماند؟! پس وجدان انسانی کجا رفته است؟!

این تصویر اصلی است که ما در پایگاه خردگان تهیه کرده ایم:

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر ۲: اصل تصویر تهیه شده توسط خِرَدگان

می بینید که در بخش پایینی، نکات بسیار مهمی آمده است که نشان می‌دهد اقدامات پدافندی کوروش در منابع اشتراک دارد:

سه دولت نامی آن زمان یعنی لودیه، بابل و مصر برای جنگ با کوروش متحد شدند و لودیه یورش به کوروش را در دستور کار قرار داد. این موضوع در منابع تاریخی اشتراک دارد (ن.ک: هرودوت، کتاب ۱، بندهای ۷۷ و ۱۵۳؛ گزنفون، دفتر ۲، بخش ۱، بند ۵).

نگاه کنید به:

بررسی دلایل آغاز کشورگشایی‌های کوروش بزرگ

اما ایران ستیزان این بخش مهم را از تصویر حذف کرده اند!!!

پیش از هر چیز عینا تصویر بخش مورد نظر از کوروش نامه گزنفون (زندگی کوروش) ترجمه ابوالحسن تهامی را از کتاب می‌آوریم:

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر ۳: تصویر صفحه ۳۰١ کتاب کوروش نامه گزنفون (زندگی کوروش) ترجمه ابوالحسن تهامی، دفتر ۷، بخش ۵، بند ۷۸

با آنکه ما با آوردن تصویر صفحات کتاب چندان موافق نیستیم چرا که بهتر است مخاطبان خود کتاب را تهیه کنند و نگاه کنند اما در اینجا برای روشن شدن موضوع تصویر را آوردیم. مشاهده می فرمایید که عینا از متن استخراج شده است.

اما در ادامه ایران‌ستیزان اقدام زشت و شنیع، همراه با یک دروغ آشکار انجام داده‌اند. آنها مدعی شده‌اند که در کتاب هفتم، فصل پنجم بند یا خط هفتادوهشت کوروش نامه، جمله‌ای که خِرَدگان در تصویر آورده وجود ندارد و چیز دیگری آمده است!!! آنها تصویری از صفحه ۲١۵ ترجمه رضا مشایخی را آورده‌اند و چنین ادعایی را مطرح کرده‌اند!!

مشخص نیست از سر نادانی و کم سوادی چنین ادعایی مطرح کرده‌اند و یا قصد و غرضی داشته‌اند؟! همه می‌دانیم ترجمه رضا مشایخی از ترجمه‌های قدیمی است و اصلا شماره بندها در آن ترجمه وجود ندارد!!! اگر به تصویر همین ایران‌ستیزان مشاهده می‌کنیم، می‌بینیم که اثری از شماره بند نیست (تصویر ۴). در صورتی که در ترجمه های معتبرتر و جدیدتر همانند ترجمه ابوالحسن تهامی شماره بند آمده است (تصویر ۵). این یکی از نقص‌های ترجمه مشایخی است که باعث می‌شود استفاده از این ترجمه چندان در شرایط امروزی کاربرد نداشته باشد چرا که این روزها منابع منظم شده‌اند. مثلا ممکن است یک بخش مشخص از نوشته گزنفون در صفحات مختلف ترجمه‌های گوناگون قرار بگیرد (مثلا در ترجمه مشایخی صفحه ۲١۵  باشد و در ترجمه تهامی صفحه ۲۹۲) اما وقتی بر اساس دفتر و بخش و بند استناد می‌شود در همه ترجمه‌ها یکسان است. متأسفانه ترجمه مشایخی اصلا چنین ترتیب و نظمی ندارد. این موضوع و البته اشکالات مفهومی و نگارشی ترجمه رضا مشایخی، روز به روز از اعتبار این ترجمه می‌کاهد و بیشتر ایران ستیزان هستند که این روزها به آن ترجمه استناد می کنند!!!

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر ۴

جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان

تصویر ۵: تصویر صفحه ۲۹۳ کتاب کوروش نامه گزنفون (زندگی کوروش) ترجمه ابوالحسن تهامی. شماره‌های بندها آشکار است

در واقع بخشی که ما در تصویر مورد بحث درباره اقدامات پدافندی کوروش آورده ایم، مربوط به دفتر ۷، بخش ۵، بند ۷۸ می باشد اما ایران ستیزان بخشی را از دفتر ۷، بخش ۵، بندهای ۲۶ تا ۳۱ کوروش‌نامه، آن هم ترجمه پر از اشکال رضا مشایخی گزینش کرده‌اند و حتی نام مترجم را هم نیاورده‌اند!!! عجیب و جالب آنکه به ما اتهام می‌زنند!!! به راستی چه کسی در اینجا جعل و تحریف کرده است؟

درباره آن قسمت کوروش‌نامه که ایران ستیزان گزینش کرده‌اند، پیش از این به صورت مفصل توضیح داده‌ایم. تریدی نیست که ترجمه رضا مشایخی اشکال دارد اما نکته مهم آنجاست که اگر صفحات قبلی و بعدی کوروش نامه حتی همان ترجمه مشایخی هم مطالعه کنیم متوجه می شویم که در اینجا منظور مقابله جنگجویان کوروش با جنگنجویان دشمن است و نه مردمان عادی. کوروش اصلا نینوا را فتح نکرد چه برسد که کسی را کشته باشد!!! در اینجا هم منظور مقابله با جنگجویان دشمن و یک هشدار عمومی برای کنترل اوضاع است که با خواندن ادامه متن آشکار می شود اما ادامه متن در تصویر حذف شده است!! لازم به ذکر است که در ادامه از رفتار خوب کوروش با مردم یاد می شود. متأسفانه ایران ستیزان بخش مهمی که بلافاصله بعد از این موضوع می‌آید را در تصویر خود حذف کردند و زیر بخش‌هایی خط کشیده‌اند، تا احتمالا بتوانند بر روی مخاطبان بیشتر تأثیر بگذارند.

با بررسی ترجمه های معتبرتر و دیگر شواهد تاریخی در می‌یابیم که نمی‌توان به ترجمه رضا مشایخی اعتماد کرد و این بخش هم اشتباه ترجمه دارد.

برای توضیحات بیشتر حتما نگاه کنید به:

کوروش مردم شهر را کشته است؟!

کوروش اصلا نینوا را فتح نکرد چه برسد که کسی را کشته باشد

بن‌مایه‌ها و یاری‌نامه‌ها:

– خالقیان، مجید (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۵). «جوسازی ایران‌ستیزان علیه خِرَدگان». پایگاه خردگان.

نشانی رایاتاری: https://kheradgan.ir/?p=13530

– گزنفون (١٣٨٩). زندگی کوروش (تربیت کوروش). ترجمه ابوالحسن تهامی. تهران: نگاه.


برگه‌های همیار و همکار خِرَدگان در اینستاگرام:

=خرد و تاریخ در اینستاگرام armtin136
خردگان در اینستاگرام


کانال‌های همیار و همکار خِرَدگان در تلگرام:

کانال «ایران در قفقاز و آسیای مرکزی و آناتولی» در تلگرام کانال «داستان‌های شاهنامه فردوسی» در تلگرام
کانال خردگان در تلگرام

نوشتارهای پیشنهادی

5 دیدگاه

 1. Avatar

  سپاس از تلاش شما
  به تازگی در برخی تارنما(سایت)ها مردمان سرزمین ارانی رو به سوزاندن اوستا و وندیداد و ..فرامیخوانند
  خواهشمندم به اینگونه مزخرفات پاسخ بدین

  • مجید خالقیان

   سلام و سپاس از اطلاع رسانی شما

   نمی دانم چه کسانی پشت این قضیه هستند، اما کار بسیار احمقانه ای است!!! مثلا اگر اوستا و کتاب های کوروش بزرگ را آتش بزنند دیگر اثری از کتاب ها باقی نخواهد ماند؟!!!!!

   اتفاقا چنین کتاب هایی بیشتر به صورت الکترونیکی تهیه می شوند و نه کاغذی!!! به هر حال من فکر میکنم صرفا به دلیل ایجاد تفرقه دست به چنین کارهایی می زنند و هیچ بعید نیست بیگانگان پشت این قضیه باشند

 2. Avatar

  درود بر شما. با سپاس از تلاش بی وقفه شما در جهت روشن ساختن حقایق و وقایع تاریخی و زنده نگاه داشتن تاریخ سرزمین عزیزمان. باشد که این شفاف سازی خاری بشود در چشم ایران ستیزان و جدایی طلبان.

 3. Avatar

  سپاس از تلاش شما بزرگواران

 4. کوروش

  بله . من نیز این تصاویر و مطالب ایران ستیزان را در شبکه های اجتماعی و مخصوصا در کانال ((حقیقت باستان)) که اصلا با حقیقت و راست گویی میانه ای ندارد دیده ام. شاید تولید کننده این تصاویر تحریف شده هم همان کانال باشد اگرچه این روز ها کانال های ضد ایرانی و تحریف گر در شبکه های مجازی و سایت های دروغ پرداز زیاد شده اند.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نمی شود.علامت دارها لازمند. *

*

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

برچسب ها:
پست قبلی
پست بعدی
رفتن به بالا