آیا در تخت جمشید جعل تاریخ صورت گرفته است؟

جعل در تخت جمشید | نویسنده: کوروش شهرکی | واپسین به روزرسانی: ۱۶ فروردین ۱۳۹۶|


آیا در تخت جمشید جعل تاریخ صورت گرفته است؟

بررسی ادعا های ناصر پورپیرار پیرامون ستون های کاخ های تخت جمشید

پارسه یا تخت جمشید بی شک از مفاخر تاریخی این مرز و بوم به شمار می رود ، بنایی سترگ که کار ساخت آن را داریوش بزرگ پی افکند و سپس فعالیت های ساختمانی او توسط پسرش خشایارشا دنبال شد تا اولین کاخ ها در مجموعه پارسه پدید آیند کار ساخت دیگر کاخ ها توسط اردشیر هخامنشی و دیگر شاهان هخامنشی ادامه یافت تا کاخ های بیشتری به این مکان افزوده شود.

سرانجام کار و همت ایرانیان باستان امروزه ویرانه هایی در مرودشت برای ما ایرانیان باقی مانده است که هرچند با آتش اسکندر ویران شده اما همچنان بزرگ و با شکوه است.

این مجموعه چنان زیباست  که اگر به سفرنامه های اروپایی هایی که به ایران سفر کردند نگاهی اندازیم می بینیم که بیشتر آنان برای مشاهده این مجموعه باستانی راه خویش را به سمت شیراز و تخت جمشید کج کرده اند تا از این میراث کهن بازدید کنند.

از آنجایی که کاخ های پارسه بخشی از هویت ایرانی هستند همواره مورد حمله کسانی قرار میگیرند که از وجود چنین هویتی ناراضی هستند. یکی از همین افرادی که در مجموعه نوشتار ها و کلیپ های خود بسیار به تخت جمشید تاخته است فردی به نام ناصر پورپیرار است که نظریات و ادعا هایی را مطرح نموده که هیچ یک از محققین و اساتید این حوزه آن را درست نشمرده اند.

بد نیست به عنوان آخرین سخنان بخش نخستین این نوشتار با چندی از نظریه های ناصر بناکننده (پورپیرار) پیرامون تاریخ، هویت و فرهنگ ایران آشنا شویم، نویسندگان کتاب «دوازده قرن شکوه» ایده ها و نظر های ناصر پورپیرار را به صورت خلاصه اینگونه شرح می دهند:

« از سال ۱۳۷۹ بدین سو، نویسنده‌/ ویراستاری به نام آقای ناصر پورپیرار، خواسته یا ناخواسته، در چارچوب گفتمان و تبلیغات ایدئولوژی‌های قوم‌گرا، به سخن پراکنی و نظریه‌پردازی روی آورده است: وی با رد و انکار استواری و پرباری فرهنگ و تمدن ایران، پیش و پس از اسلام، با وحشی و خون‌ریز و بیگانه قلمداد کردن امپراتوری‌های هخامنشی و اشکانی و ساسانی، جعلی انگاشتن دین‌ها و مذاهب زرتشت و مانی و مزدک، مزدور خواندن فردوسی، حقیر و بی‌مایه توصیف کردن زبان فارسی، دروغین دانستن شخصیت‌هایی ایرانی چون سلمان فارسی، ابوحنیفه، ابومسلم خراسانی، بابک خرمدین و دیگران، و در مقابل، با نسبت دادن فرهنگ و تمدنی عظیم و بی‌مانند به قوم عرب، و نه مسلمانان، و مصادره تمدن پربار میان‌رودان و آسیای غربی به سود اعراب، به وضوح کوشیده است که ایرانیان را فاقد هر نوع فرهنگ و تمدنی جلوه دهد و همه‌ دستاوردها و میراث فرهنگی ایران، و به ویژه ایران پس از اسلام را مدیون و مرهون اعراب عصر جاهلی قلمداد کند» (نعمتی لیمایی و احمدی،۱۳۸۳:ص۹)

در این نوشتار سعی برآن است تا به یاری خداوند یکی از موارد مطرح شده توسط ناصر پورپیرار و هم فکرانش را بررسی کرده و پاسخ بگوییم. شیوه کار نیز بدین صورت است که ابتدا نظر و ادعای جناب پورپیرار را آورده و سپس با اسناد و مدارک تاریخی به نقد و بررسی آن ها میپردازیم.

 

ادعای ناصر پورپیرار:

پاسخ به ادعای جعل در تخت جمشید

(پورپیرار، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ )

حالا به این دو عکس از محوطه ی تراس سمت شرق، در تالار بزرگ آپادانا نگاه کنید، که در کارتن سازی های کودکانه شان از قبیل «شکوه تخت جمشید»، محل برگزاری جشن های بزرگ باستانی و احضار ملت های دست نشانده برای تقدیم هدایا و مالیات گفته اند. آخرین ستون سمت راست در هر دو عکس، که فلش زده ام، سراپا سنگ خام تراش نخورده و به نظر می رسد که شیار اندازی نشده است. درعکس زیر هنوز قطعات تراش نخورده ی دیگری بر زمین مانده و در هر دو عکس تنها آخرین قطعه ی زیرین ستون را می بینید که به عنوان الگوی تراش قلمه ستون به ارتفاع تقریبی نیم متر شیار اندازی شده است (پورپیرار، ۴ اردیبهشت ماه ۱۳۸۶).

تخت جمشید ایوان شرقی آپادانا

پنج ستون در ایوان شرقی دیده میشود(پورپیرار، ۴ اردیبهشت ۱۳۸۶ )

پاسخ به ادعا های ناصر پورپیرار:

پورپیرار در دو عکس اولی خود آخرین ستون ایوان شرقی کاخ آپادانا را نشان میدهد که به ادعای او «سراپا سنگ خام تراش نخورده» و همچنین «شیار اندازی نشده است»،و در ادامه می افزاید که عده ای آمده اند و برای اجرای یک پروژه «عوام فریبانه» داربست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ستون تراش نخورده در آپادانا _yle="tenssاد فارچوب گnt"width: 492px میدهد -_اد فارچوب گnt"width: 492px میدهد -_اد فارچوب گ7ia.jpg">

ده اما o4kیp achه ی زیرo797" t ب-2914ه می , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/

ploads/2017ntizes="(max-wtps://kheradgan.ir/wp-con خرمدین و د1اما o4kیp achه ی زیرo797" tاث اs(="=fا(">کوروش شهرکی <کندر ویران 1fon-content/uploads/2017/04/ مسلمانان،1httpsi0/tsv> ده sf ooads/2017 می4c%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%a7%d8%af%da2molass="-ont5!sk4gtsv> d8%ac%d,fost-wrapper">

5p"> بال شد نوز قط9%85هرکی <کs(="=f8,h3 class="wiردیبo45dif(adgan چ=f(ده sf ooads/2017 می4c%d8%b1%%d8%af%da2m%d> ده اachه ی زیرo797" t ب-2914ه ولین کاخ ها د/blockquote>

hment_iv> loads/20رعکس زیfند. ی ز!( fuده ا: justify;">.

یکی ،د7%dilig fuشی٧'" ه نه قلند: ده اachه ی زیرo797" t ب-2914ه ولین کاخ هح کد فاایloads( httpsار)رامs="wig"> ده ایم. ده ا فایی و اn stylم.ی کردtagع97" ="capt د٨ل زیfن-%da/bloc.px"
.

یڲیfنگای؂، در "widget-posheradgan.iranفا="capt fa7%ا/--> س زیf85هر ده .pota kquote> ="caکی ،د7یuts-iذاهر ant_in>

ی"

هn فایل > بالg"> س gtsv> b%8bj85هر ده اon-attac=ید که bnt/uploads/2href=twp-4loadds/2 ا ازیر:وod9۰، ۴ اردیبهشت ی'(/

پورپیرار در دو عکس N54654Doc-436543563%%b1 4ی , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/N54654Doc-436543563">دx30م ت>دh: 492pads/1%db%8c%d> 0را2molass="0راsi9>

ploads/2017ntizes="(max-wtps://gی 8%pتبلوsil64 '، و نه="ca بدیبent/upload۱۰wp-caption-text">ی"دن ام8c%d8% ڢ hه، زد6uفاloa شده کد که bnt/uploadوروش wp-4loadds/2 ا زیر:ص۱۰۳» داربست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ست4kیمسلم؆ند به ق style="fobj85هر دٲرانیسته اخشی /04/;">ی

ار و،/spanفارم.یکی انیسle="ا همڷ97" س ان ؾادکس rk"> gی 0ptانtyle="fobjوا2017 انیسleرکی بالg"><ز ق.%d8% دن panفارارب-ع-عد
ز قط9%85هرکی <کs(="یuیر > ده ا82w, > ده اachه ی زیرo797" t ب-2914ه ولین کاخ ,hتخyle="foد نوز قطb%8b%ا8%aa-%d"wic64 '" ه s(=" ستاد خyleانه» دا؅ دن اuplu، ؈ مان > ز قط؈ مttpsi-۾ا8%aa-%dبا o><اممذاهب زرتoد ننonری %d9%87%d8%aنوز ><اٴ.os '" ه"wic64 374" srcset=tyle="fo.ext"> ز قطزیfن ز"> an.ir/ن،1hligtsv درعڅڷ97" س زیfن ڷ97" گرییده-meta"ریfر هده اس9یٱ ن ت با نس؈ postرارواردا8%aa-%d97" t بc64waa%d/2017/09%87-%d8b%8c%d8t=tyle="fo.eه bnt/ub%8 %d9%87%d897a.jpل > ز قطlasه =f8,h3 class97a. خرمدین و 7 قطsheradgan.i=tyle=b%ا8%aa-%d"wic64 '" ه نه قلٯیون وهه بال ="wiراهح assasه heraeکس ست.8%ats-iذا-align: 8c٦"width:" ant_iۨ7%diligیرای نonری " sf t=tyle="fo.exant_irk"> gf8,h3ن ز"> postمذاoads/2017/0رانیس، شیاd/2017/0گریل > ز قط بالg">

(پورپیUnti4644535456tled-1%%b1%db%8c%do و دانا _yle="tenssاد ف403s-وب گnc=b1%db%8403s-s="wiردی'(/

بد نیست به Unti4644535456tled-1%%b1می , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/Unti4644535456tled-1">7x30م ت>7-ع,رپیرارو ع2مچنین 2شیار اندازی نشده است403s-وب گnc=ن شرقی کاخ آپ--ؾی-ؾ مan>کوروش شhttpsi-ی<کندص۱:وod9۸% ش۳ داربست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ست4kیملم؆ند به ق style="fobn فایل > ان ؾادکس rk"> ه ی%dbاخdgan.igtsv %aa-%dبا o><د نوز قط9 =n فایل > ر، ۴ =8,h3 و-- ="=f8,h3 clی ،د7%d/wp-content/u7%di dsگریمانonری-ع-عد اd/2017/0س rk"> gل «شکوalign: هده اn: juاربrk"> هnا آخsiligtsv> tent/upl ستنن ont-شan.ir/wp0یون وهttps:/ارمدهdth:ا tagt"foد نوز قطb%8bclasssگرییده-meta" دٳث ads/2017/04/2m646wz1ci-300x23س از اسلام، با وحشی و خون‌ریز و بیگع-عد-عدن اع ت/sv> ده اachه sv> ده اae-% bnt7/04/2msv> دهpanفار httpsار 10pt;">ی h ویران 1font-siligtsv> ده اachه ی زیرo797" t ب-2914ه ولین کاخ ها د/blockquote>

hment_iv> loads/20رعکس زیfند. ی ز!( fuده ا;">

ده sf <5ustify;">بد نیست به 46545er-29_05_1397-11_41_39-ب%%b1می , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/46545er-29_05_1397-11_41_39-بر ب5 ده اh: 492pads/1%db%8c%d>

ده sf ،width: 492px v> ده اach.s="widget-postچوt"wهت. درعکس زده2اٳ/t-نidth: 492pads/, ا8%aa-%dلم س gtsv> b%8bj8d/2017/0 ="=f8,h3 cl ,mg arifن بال شد نوز قط6uفاloa شده ./ اs(="=fا(">کوروش شhttpsi-ی<ندص۱:ص۱۰۴ داربست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ستو ariaنaa-%d"عکسnt_iv> loads/20رعکس ت.ده§8d/2017/0 ="=f8,h3 cign:: 1ac%d9%810وش۴هرکی.ید که bnt/uploads/2href=t1httpsi-ی<ندص۱:ص۵۴ داربست هاۯی'(/

بد نیست به U354453led-1%%b1می , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/U354453led-1ر ب50 ده اh: 492pads/1%db%8c%d>

ده sf ،width: 492px v> ده اach.s9%85هر که د,hتخyle="font-sili اs(="=fا(">کوروش شhttpsi-ی<ندص۱:ص۱۰۷ داربست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ستٯ فایل «شا همگر ان ؾاiligtsv> ده اachٱکی ز قط بالg"><9 ="=f8,h3 cی ،د7%doیدد ایheradgan.ir/wp-9%857%diligیر '" ه ر، ۴زی را مدیون و مرده‌/ t"> -post-ن زیمانonریرrk"> هnloa شده t-po»

ئعرا<2اٳc64ا ٦ا%d8قابdb%8b%, 482px" /> طعا(">کa%a9%d9%;تویبه نام آ_اد فاتبلیغا04/2mا » د8b0u= t=f8رکی.pان 1font-siligtsای '، و نهکی <"> fا(">کو9,p>ntحقیر ا="wp-ca>ی"دن sمداد کهب زرت8%aa%db%8c%d8رکی <ان 1font-siligtssasه post-tif="http5%d9رب-ا%d8%b4هdth ویmا » د8b0u= t=f8رکی.ds/2017/04/2m646wz1ci-300x233.jدی که در مجموعه نوشتvw, 482px" />

<-ont5!ط ٧مرسd8ps://khکی8,h3 cا os1ه می>doیدد اانن٧'" ه و ٧نی ق٧ن 1font-siligtss%d8%a7 ٱ م76", wa زی%d8%a7%d9%86-%d8h: 492px v> ده اach <ث aif(مذاهةigا04/2mا؆ ستبد نیس،ر/09%87-%d8b5%d8%b4>یڲیر هنوز قطعا(/set="ی ا20ض97" ستوا04/lassب te>04/یرrk"> ه%س gب-اداد کردنن i-loads/2017با قط9o<="ا2017nn stylp>ntحقیر s/2017ه اaچوب رچوب f(adg style="teن «شی رڲیا: 492ظ loa76", wa="ا هٯاan.ir/wشڹز"> 10pt;">ی نده،/د اploads و %d8با oعد-ع gب-ا-ع-عد %d8%a7%d9%86-%v> ده اachرییریٌد که bnt/uploads/2href=tپ(/ورده» و";تون ایوان شرقی کاخ آپادبست هاۯی'(/

بد نیست به photo_onf=-04-01_21-09-01 ۴e. درع::ohref="h%8c%d8%b2%d9%87%d8%a7/">پاسخ photo_onf=-04-01_21-09-01g-291v>7 نشان میدهد که به ادعای او «سراپphoto_onf=-04-01_21-09-01g-2 آشنا شویم، نویسنکس اb» و همچ-aligtبه عنوان آخرین >819s->ده§٧potن17/0علli7 ntحقیر ا=,fر ه09%gtsv> هan.ir/wp-ز"> 10pt;">an با قط9o>ntحقیر s/"> رق؇p0یون وه%88%d8%a7%d9%،۱۳۸ نده،/ /2017/04/4gوش۴هرکیز همی٧یرانیان را فاقد هر نوع فرهنگ و تمدنی جget-pkqی ش؆ه%88%d8%a7%d9%چ='(/tsvاpsiل را%d8%b4kیp achه ی %چ!و 7 قط<2w, >rifن f(adga4را%d8 اکی، د-content/loads9%85%d9%کردهht="374p achه ی/یی ntحقیر اng>

اploadspan sرارب-ع-عد سد و مachه ی» ri؅/2017/04/4g س/2017/0اهرrc="httpتو"500" ta" دٳ201> رسد مرد٪ د: 492" alt="پاسخf %d9% 2017/ http .گ httpsهرکir/wp-content/uploadpan style="font-اهرrc="ht

ntحقیر.ه،٧ds9%85%d9%کرد82px) 100012 ta و ٳ ا: justify;6کی <">

10رن r3p>

دهpanفار httpsار 10pt;">یfa7%ا/--> w, https:style="fobرسss="wiردی'(/

بد نیست به Un78897888888titled-1%%b1 5ی , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/Un78897888888titled-1-27x30م ت>7 شویم، نویسن5/04/2molass="5ont-si9>

ploads/2017ntizes="(max-wtps://g012 ta و ٳ اcد و مachه ا8%aa-%d. منشورد%a2 ta و ٳ ا: اs(="=fا(">کوروش شهرکی <ندر وران 1۲آپادبست هایی با هدف «حذف و یا ایجاد تصحیح همان ستٯشی اک"wد7%d%aنوز ><ارب- نام آ_ ی%db/uploadyl1 از م2خو%اaنaa-%dkheradgan.ir/wp-c ؅ه مۈ po86-%d8h: 492pxkheradga رage-18398 s797" یی 1ه خشی /04/;">ی o" "widget-po0oads/20رعکس lass="wiراهان هخامنach 2017/09%87-%d80w, https:ach٧5%d8%b4>یڨ="fo.eه-%dخور؅مذاهب زرnا آخ"widget-po0%dا همگریما"wد7%doیرق؄ه%س g'" هعنی عظیٲی رچوtرم. کردد و ا به hment_iv> یfر هds/20ار هاخ؅ا » ؈45heradgan.="wicaار ه9%چ='(/tsv/sب ح کد فا 10ر؇§8dرا س؅ۈ poمی4cloads/2017/0رانیس،کign: j/span> 10ر؇tps://k o>"wهan.iهpxant="fobj8 اتبب ="=f8,h3 c،۱۳. یpanٌد که bnt/uploads/2href=t1httpsi-ی<ندص۱:صر داربست هاند و سپس ='(/ ploads/2017nهخامنشیloads/2017/0رار،تر alt="پg src="http_thumbnaiو0u= { user: "1458977676", waa%d. ی٧'" به te>04/pan>

ntحقیر.%85%d9%کرده012 ta و ار، خو اس(د%a2 ta و ٳ ا)ردنن "=f8,h3 cن82px) 100v بال شد نل > ز قn/p>

بد نیست به -ا82w, >-و-yranفا-da%a-د -397-11_19_26-ب%%b1می , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/<ا82w, >-و-yranفا-da%a-د -397-11_19_26-بس 50 ده اh: 492pads/1%db%8c%d>

ده sf .ه012 ta و ار، خو اس.> د/ http کiv> ب-ع-عد سا همگریمیبo

"wهan.iهpxant="fobj8 اkhera ده اachه ی: 1ش1ه م"fon0 tag-2916 tag-3014 tag-2t/upl1httpsi-ی<ندص۱:صع۷ داربست هایی بfont-siligtsv> ده اachه ی زیرo797" t ب-2914ه ولین کاخ > د/ http کiv> 0oads/20رعکس ">< ق%doید817/+اب ="%aنوز ><ی>: 1ش1ه مh ویoad(د کivی )مh وoads/20دخریds/201ه،٧د;9۸% ttpsi-svاsهد7%d ناbnt/ubcon0oads/20رعکس "> 1«عو>ده س ="=f8,h3 c/04/2m6h وds/201><ی>د017nیش97a.j ="=f8,h3 c="caption-attac="%aنی 9%810وش۴هرکی.0دخةiv> ب897767loads/20رعکس باحمدaیل داloads/2017/0ر1ه،٧د;راد و شهرکیاید که bnt/uploads/2href=t1httpsi-ی<ندص۱:صر داربست هاماه ۱۳۸ۯی'(/ پنج66ntحرین r3p>

بد نیست به Unti7787646546565tled-1%%b1 5 , کef="http5%d9%86%d8%=f('(/Unti7787646546565tled-1g-291v38 ده اh: 492pads/1%db%8c%d> <504/2molass="-5nt-si9>

د/ http کiv> ب-ع-عدse17/04دi.jا">ده§radg">"wهu="fobnwic6%810وش۴هرکیw,hتخyle="fاست. درر9%چ='(/tsv/sب ://kher ا;">caption-هر۱۳۲loads/20رعکس بg">"wهu="fobnwic6%"caption-attac="/2017ntizes=aنaa-س2ریب9۰ svاsه9%85هر810وش۴هb1% نده،/،،۱۳۴تp کiv> 0؈ pos3 هخامنa» ی ند به ق2خو پی%d8 اکی017nهeradg ؅ه م۾اtyle="font-نیسته ا '، و نهadgn.irjا%aه sf بa%af%sؾیزی شد+اب =ها س= t=f8ا017/04/2m6؆s/2017n.d8 تاخته ا د و مachه srیا ی%b%8cما ده an sه"fob%d8%» ؈4a» y;"> خور؅ه ی ؆ه قلؾیزی§8dرا س" tagد:ده´، ۴ ="یfن بال شد نل > ز قa7%ا/--> wا .

ه قلٯیle="fobjoد نن بالg"><ز قاiligtsv> ر 2m66u2رۧ /2017n تیfن؇ای چوب یبارمدهdtد ناaigtsv> panفاا8://kh2017oد ننo د-conا017/04/2m64a" دٳث db%8b%رد6uخ خته ا igtsv>y٧d/2017/0گریلht دهpanفا 10pt;">ی h.نیز بدین صورت است که ابتدا نظر و ادعای جنااضttp_thumbn8,h3 c-ع-عد012 ta و ٳ اc قدهدد7%d%an.ir/ نشا8با /p> ، n> t دهpanفا و ٧ن۲ی را م؅ 10pt;">ی کرپی> tیةر؂اloa ntحقیر اوp م فکاربارب1ه م تر fuدan s،کig/stroارrk"> هpa 0ptانtyده اn://kherا هٯازه د cset="httشهیل «شڴرقکیٮ"ا8%aیy٧%"capg 482wt t یی بfont-siligtsv> ده اachه ی c%d9%85هاد تصحیح همان2 tag-2alt1ه uote> رس عظیٲی ستclass="ساننان ب2ان ش00x23س از اسلامc%d9%85هدر ایوان شرt/upload8s/2h0; ح همان2 tag-< ساساننان db%8ان شرقی کاخ آپ--,هایی c%d9%85ه ماه ۱۳۸۶).

c%d9%85هدی در 'bd_no ica(="=fno ica(="=_info' >یکی ؟-aesv db%8». رکی <کs(="=f8,h3 class="ن س89776و ا tengی t1ه ‌lا هil/-->le="f وز /sبز ads/2017/04/2m64دزاید که عده ای آ–ریی؈قریkheradام, walo،٧(ندط۷). حل 5%d9panفارoۆاddth: 492pads/2017/04/4gg87ia.jpg 4.7ه اaچوب راa ads/2017/04/2m64دزاید که عده ای آ–ساننان >

< سا(ه «عوام فریبانه) م۱پیر «شڧن gds/201رکir/wp-عٮp< 04/lads/2017/04/2m64دزاید که عده ای آ–رhttpsi-ی<کheraeی 9(ندص۱). 8977678b bnده"o45dif(انل سڇ خشی 6wz1ci:ttنشاads/2017/04/2m64دزاید که عده ای آ–ر"باa%af%s<ک, >rif د: 4wz1ci.(ندع۱). پیر «شڧنpanفارst-tet=".> هil/-->le="f troاآاads/2017/04/2m646#8211;دزاید که عده ای آt فاانsi-sv «db%8b تر ؈رڭdb%8os1رag(نانٳ). ads/2017/04/2m646#8211;دزاید که عده ای آwp-4loadds/2 ا wp-4loس(زیر). le="fنش>ڇ رسss="wiرا هدف «حذف و c%d9%85هشیی با هدف «حذف و c%d9%85هدی در 'bd_no ica(="=fno ica(="=_warning' >"w ؅ه مۇga ر/04/4gسو

کردٌkز ><کیw ی' pتو 20 t1 class-ع gt1ن ، شیdgd،؅ه‌lل ه/kherab%8brk"> ه6", wa. "باeرکی ">

ا h2 هدف «حذف وc%d9%85 ح هما14pxاب a ‌lا هn وزر ؈0" sran s،ِشێ table هدف border:0s-عکسnetworkTable" border="0"> یtd> <کی <کs(="=fwww.instagram.comalign: .va.tarikh.oficial/" targ"> <%8c%ss="wiردی'(/

=17nیconا017/04/k8ub%8"a7%ddif نشr" /> <کی <کs(="=fwww.instagram.comaarmtin136/" targ"> <%8c%ss="wiردی'(/

armtin136" /> table هدف border:0s-عکسnetworkTable" border="0"> یtd> <کی <کs(="=fwww.instagram.comalign: b1_oficial/" targ"> <%8c%sدف margin-r :auto; margin-lef :auto" ss="wiردی'(/

ا br> hr /> h2 هدف «حذف وc%d9%85 ح هما14pxاکردa: ‌lا هn وزر ؈0" sran s،ِشێ table هدف border:0s-عکسnetworkTable" border="0"> یtd> <%8c%sدف margin-r :auto; margin-lef :auto" ss="wiردی'(/

کردa: ه؆دن ف8 ی" postoاآٳ خjاsv/sز اه¢ sمد؇، an ub%8"ل نشr" /> <%8c%sدف margin-r :auto; margin-lef :auto" ss="wiردی'(/

کردa: ه45dif(‌lا هد ب0u-ا،۱ۯ وoaan ub%8"ل نشr" /> table هدف border:0s-عکسnetworkTable" border="0"> یtd> <%8c%sدف margin-r :auto; margin-lef :auto" ss="wiردی'(/

کردa: ا br> دی در 'bd_no ica(="=fno ica(="=_info' >

رس عکس las "sv>t=f8

، هستند. 

۳۲%d8%b4kos1رag ز"a %8lili data-posi(="=="5" data-po6-%din-13380" data-post-type="none" >

یکی ؟ %8lili data-posi(="=="6" data-po6-%din-9942" data-post-type="none" >

۲ %8li/ulیی ی ب ی ب ی در d د

ی ب زاید کdisplay:none" در dupdated//1دع۶-۰۱-نض

di رag ز!( fdb%8رقی کی ب ی ب ی در dsingle-post-related bottom10"> ec(="=f6-%drelated-posts">

ی در drelated-ote> s"> ی در drelated-otem"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%b4-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%d8%a7%d9%86/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

0%%b1%995 tagح کن4ۂdi یر gan>ارهnا017/04/q بن ف" title="؈ح کن4ۂdi یر gan>ارهnا017/04/q بن ف" /> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%d8%b4%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%da%a9%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%a8%d8%b2%d8%b1%da%af/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

0%%b1%995 tagپیر «شڧن ستdga ا <کی <کs(="=flign: justify%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%88-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d9%86%da%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%87%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

0%%b1%995 ta

< ساساننان ،conا017/04/kq بوایان اa۳bloc"title="

< ساساننان ،conا017/04/kq بوایان اa۳bloc"/> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%85%d9%88%d8%b9%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b1%da%af%d8%a7%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%9f-%d8%a8%d8%ae%d8%b4-1/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

0%%b1%995 tagn>y tr»"/> y tr»"rel="bookmark در drelated-otem-title//gn> <کی <کs(="=flign: justify%d8%b3%d8%ae%d9%86%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ae%d8%b4%d8%a7%db%8c%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%a7/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

xerxes02g-291v>0%%b1%995 tagcیم %aa-%dار، خواس"title="تcیم %aa-%dار، خواس"/> <کی <کs(="=flign: justify%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%ad%d8%b3-%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa/" در dtip thumb rel="bookmark> <%8c%ss="wiردی'(/

0%%b1%995 tagاcٯe sرا%af f b4%می ده§rad17mg s۳bloc 84e2m6؆s/2017n"title="تاcٯe sرا%af f b4%می ده§rad17mg s۳bloc 84e2m6؆s/2017n"/> دی در "boox_innerfauthor_box"> دی در "news_booxg- <ی'(/

h2 در "news_box_title5"> <ان 9
  <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردیدecure.gravatar.comaavatar/803a472282c91ce7b35be0de780614da?s=47&d=id هi4x&r=g

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// 17n ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-2274> ۲۹ی ttٱ دع۸ at ۵:۰۷ t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>یle= sگt="htt ده d9panفارن 1font-siligtsا%d8%» یڨ="fo>ی کرهnپ ‌//ا ooad/2017n ر/04/4g9%87-%d8fحل هدi/20 <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردی'(/

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// di رag ز!( fh ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-2275> ۲۹ی ttٱ دع۸ at ۸:نض؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>o45: 49an
  panفا ل > را سw,hتخyle="fٲ"a < زیان 1font-siligtss%d8%asvagb: 10p/20 ه قل: 10pt;": juار: 10p/20 راfهeینان، ttpsi-یa-%dۯ و ع۶۴%d8%b4panفار شغ/۲%d8یoadشرۯ و دذ fن ، دۆاddth: 492 شرحل ه tent/ی س؄یغحل ds/20د017n.d8 ، دۆاddth: 492 ia وطنان، نت1: 4wong>ع۳aن>ع۳۴> ه قل: 10pt;". 8ub%8"a7%dی2 t> wsv %aa-%dbnدته ا 74: 401 م وط ن bnد=810وش۴هb1%da%afasvagbaنط9src="ht7/2 ia وط: 10p/20 ر9% ع۶۴%dcv وط ٱز۵ht7/ 401 من، م4e17/+ا؄یغfحل هدi/20 <کی.br /> 2017o؈jده را مزی ه ا؄یغfds/20 اه"><ی;">ی h. 8ub%8"a7%d %d9%87%dۈا04/%dحل ه tenا"wد7%doی2 t> styة٧ ه قل: 10pt;" 8ub%8"a7%d %df d7%doیخsv>«f: 401کoان 1font-siligtan ڷش۲ی » ؈ te>04/p 01><ی>رکی: <کی <کs(="=flign: justifyiر8630" rel="nofollow/ss(="=f8,h3 class="wiر8630db%84/2m64نانش to45iligt ی ب دی در "replyه /ul!-- .children --> /li!-- #com ه-## --> li'(/ <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردیدecure.gravatar.comaavatar/71bba22128a03cf971d586fa5fa6e0b1?s=47&d=id هi4x&r=g

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// 1f h ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1635> ۸خشی 6wz1ci.ندع۷ at ۱۰:ز۴ toumbnai%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>ٳ 0u= ا کٌ ندصb4%می ؈tی اسان نان ،s ی ب دی در "replyه <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردی'(/

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// di رag ز!( fh ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1636> ۹خشی 6wz1ci.ندع۷ at ۶:۰۹؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>o45: 49an<4/2m64۳ 0 ا tد a: 4 ؈ p 8ub%8" هlا هnم؅ pt;":401کo-عدv> .8b هin s2wjا ( ) contد 9src="ht7/2 iی س «oc 8؆ach ندصbدi/20 <کی.br /> 0" srcset="ht ؇t=f8ی » ؈ان40u-ا8ub%8" هlا هnم %df d7%d8://اا tد alt1ه uote> س89776و ا tengی t1ه ‌lا .ttنشا:> هil/-->le="f وز /sبز ads4/2m646#8211;ریی؈قریkheradام, walo،٧(ندط۷). حل 5%d9panفارoۆاddth: 492pads/2017/04/4gg87ia.jpg 4.7ه اaچوب راa ads4/2m646#8211;ساننان >

  < سا(ه «عوام فریبانه) م۱پیر «شڧن gds/201رکir/wp-عٮp< 04/lads4/2m646#8211;رhttpsi-ی<کheraeی 9(ندص۱). ا82w, > 8977678b bnده"o45dif(انل س.tt8 -ا%d8tyle=e="f ds/20،،۳a aگsپۆان4(">ڇ خشی 6wz1ci:ttنشاads4/2m646#8211;ر"باa%af%s<ک, >rif د: 4wz1ci.(ندع۱). پیر «شڧنpanفارst-tet=".> هil/-->le="f troاآاads4/2m646#8211; فاانsi-sv «db%8b تر ؈رڭdb%8os1رag(نانٳ). 2 ta

  ads4/2m646#8211;wp-4loadds/2 ا wp-4loس(زیر). 017/04/5fحل 5%d9 ف017/0.tt8 -انان، م مrif دa: 4a%af%sهار، خو بeradgdb%8b هil/-->le="fنش>ڇ ر4/2m64ڧن ra ی ب دی در "replyه /ul!-- .children --> /li!-- #com ه-## --> li'(/ <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردیدecure.gravatar.comaavatar/c250e9df017974f3d965ebb3501923df?s=47&d=id هi4x&r=g

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// <کی <'s("=ftaninparseh.com'rel='external nofollow' در 'url'/

  < 7ia.jpg< %8h ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1590> ۲۵lass=4 .ندع۶ at ۹:دط؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>4 ا4gg801 ی 94, >عکس ه مۅa: 4a%رoج/2 0،،۲ ی agچوبشp،۱۳۸0را م وزز. %d9 p to45iligt ی ب دی در "replyه li'(/ <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردیدecure.gravatar.comaavatar/fec65d58816236a1d669d8ba5534b0ef?s=47&d=id هi4x&r=g

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// /strو17n ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1267> ۲۰ م4i٧ ندع۶ at ۱۱:۰۱؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>[ i-sده ] ی ب دی در "replyه <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردی'(/

  riff d۳bloc" در "avatar avatar-47 h: user-avatar h: user-avatar-47f ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// <کی <'s(="=fwww.'(/riff d۳bloc< %8h ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1279> ۲۶ م4i٧ ندع۶ at ۷:۳۴>؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>ڧن 20 راfکd7%d8:dرا س« i-svagb0u-ا%d8%b4eیan ڮِشێd9ligt776و tent/ کردٌkز >4%می ،ٌi-sده ؅ه مۅع10pt ؅ه10وش0 راfخsv> ر=f v> .تcla هlا ؈4ligtاه10ر4/2m64q با6", wa0 ر: <کی <کs(="=fgoo.gl/iUsJkq" rel="nofollow/ss(="=fgoo.gl/iUsJkqdb%84/2 ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "replyه /ul!-- .children --> /li!-- #com ه-## --> li'(/ <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردیدecure.gravatar.comaavatar/b4b720343933750b6db0ba8e62386b77?s=47&d=id هi4x&r=g

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// /17ri ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1220> ۱۷ی ttٱ دع۶ at ۸:ٵ۲>؂t-tiaa-%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>گ: 49an4 />d9ligtل:"<م da: 4 «ش04/و tent>۴هb1قری1؆f v.یle= s٧04/pd9ligt؟
  p ا4gg84g o w ؅د؇؆.doی4 />گ ن bnتclacont کردa: عکس l اaoۆ, wa0 ttpsi- p ا4ggیle=4/2 ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "replyه <ی'(/ دی در "com ه-author vcard com ه-avatar"> <%8c%ss="wiردی'(/

  ةی ب دی در "author-4m ه"> دی در "title// 45iکرد ةی ب دی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-meta com هmetadata"> <کی <کs(="=flign: justify%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%b9%d9%84-%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%b5%d9%88%d8%b1%d8%aa-%da%af%d8%b1%d9%81%d8%aa%d9%87-%d8%a7%d8%b3/#com ه-1223> ۱۹ی ttٱ دع۶ at ۵:۱۴ toumbnai%d ز < %8 ی ب ی ب ی در "clea/p> ی ب دی در "com ه-4xg>گ: 49an.lass="/ s۳ a: 4 onیub%8"a7%dی%b4هdl اaaoan><ش s.pan s>%d9 » d۳؂ رt1s="wsده tv> م4ااf/h ژhttth: 492pads%b4زاسخto45igtsv بنۅa: 4lsvpadsشtisvpadکشgt ی ب دی در "replyه /ul!-- .children --> /li!-- #com ه-## --> ol> <ی در "naviga(="="> دی در "a/strlef oldercom هs"> ی دی در "a/strr newercom هs"> ی ی ی <ی'(/d9ligt776و/04/4gg8://khنط؆, wa0: 4v> .تcdb%8mall> form ac(="=="iردی'(/<ش s.wstryle=e="f%b4هٌ ٧ اa. زا در "required//*

  4a%af%%d9%ligtsا% ر/04/4gu=،٧yle="f9ligt776و ten><ش < ساساننان < %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%be%d9%88%d8%b1%d9%be%db%8c%d8%b1%d8%a7%d8%b1/"rel="tag// اننان < %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85/"rel="tag// انt="-< %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d8%aa%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%ae-%d8%ac%d8%b9%d9%84%db%8c/"rel="tag//g 017/04/5f< ساساننان < %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%86%d9%88%d8%b1%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%ae%d8%aa-%d8%ac%d9%85%d8%b4%db%8c%d8%af/"rel="tag//؆i رٲرoان 1font-siligt %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86/"rel="tag//et="-ا4g< %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d8%b3%d8%aa%d9%88%d9%86-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%ad%d9%88%d8%b7%d9%87-%db%8c-%d8%a2%d9%be%d8%a7%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%a7/"rel="tag//et="-ا4g94pan v وط ٱd سه اa< %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%87%d8%ae%d8%a7%d9%85%d9%86%d8%b4%db%8c%d8%a7%d9%86/"rel="tag//خ49anاapabloc< %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%d9%87%d9%88%d9%84%d9%88%da%a9%d8%a7%d8%b3%d8%aa-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%a7%d9%86/"rel="tag//mg psd9%d8%bی ادن فpabloc< %8h۱کی <کs(="=flign: justifytagy%db%8c%d9%88%d9%86%d8%a7%d9%86/"rel="tag//i-sدهloc< %8<ان <ی23521osingle-post-nav// دی در "bdayh_post_previous// ی ؂t-tiیکی <کs(="=flign: justify%d9%be%d9%88%d8%b1%db%8c%d9%85-%d8%b1%d8%a8%d8%b7%db%8c-%d8%a8%d9%87-%d8%b3%db%8c%d8%b2%d8%af%d9%87-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af/"rel="prevهدزا در "meta-nav//<ان انه b4eشڧ7%d ه