تجاوزات عمربن خطاب

0 امتیاز
425 بازدید
سوال شده آبان 3, 1395 در حمله اعراب توسط شیعه آریایی
آیا این مطلب صحت دارد
 نام خدواند یکتا
سخن من به شما عرب ها این است شما چه میدانید از زرتشت که میگوید آتش پرستن چه میدونید از تاریخ هم ریشه های خودتون که از خدا بی خبرا که به ایران حمله کردن .حمله اعراب به ایران روی اورددن مردم به دین اسلام نبود غارت و چپاول و تاراج بردن نوامیس و بچه ها کنیز بود .شما عربا با چه رویی سخن میگوید ما شمارو نجات دادیم از آتش پرستی زرتشت پیامبر خدا بوده تو چه به حقی دین خدا روی زمین رو به تمسخر میگیری ای گستاخ جلوی زبانت را بگیر و احترام بگذار به دین زرتشت .باید خدای یکتا را شکر کنید که ما آریایی ها مردمانی بی رحم و پست زاده نشدیم در ما خوی حیوانی نیست وحشی گری در ذات شماست و باز خلق و خوی پدرانتون را در سر دارین .عمر یک ملعون به تمام معنا بود ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺧﻼﻓﺖ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ
ﻭﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﭘﯿﺮﻭﺯ ﺷﺪﻧﺪ،ﺍﯾﺮﺍﻧﯿﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺭﺍ ﺍﺳﯿﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﻭﺩﺭ
ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺳﮑﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ.ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺎﻥ ﻭﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺯ
ﻫﻢ ﺟﺪﺍ ﺑﻮﺩ
ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﻭﭼﻨﺪ ﺗﻦ ﺍﺯ ﺑﺰﺭﮔﺎﻥ ﻋﺮﺏ ﺍﺯ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺯﻧﺎﻥ
ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺑﺎﺯﺩﯾﺪ ﻋﻤﺮ ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺯﯾﺒﺎﺗﺮﯾﻦ
ﻭﺟﻮﺍﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺭﺩﻭﮔﺎﻩ ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ
ﮐﻪ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺧﯿﻤﻪ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﮐﻦ ﮐﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻮﺭﺧﺎﻥ ﯾﮑﯽ
ﺍﺯ ﺩﺧﺘﺮ ﻫﺎ ۹ ﺳﺎﻝ ﺩﺍﺷﺘﻪ ‏(ﻟﻮﻟﻮ ‏) ﻭ ﺁﻥ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺩﯾﮕﺮ ۱۴ / ۱۵ ﺳﺎﻝ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻨﺪ.ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻋﻤﺮ ۲۲۰ cm ﻗﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ
ﺑﺎ ﭼﻬﺮﻩ ﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﮐﺮﯾﺢ ﻭﺯﺷﺖ ﻭﺯﺧﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺍﻭ ﺑﻮﺩﻩ
ﭼﻬﺮﻩ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﺷﺖ ﺗﺮ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﻭ ﺣﺎﻻ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ:ﺭﻭﺯ
ﺑﻌﺪ ﻋﻤﺮ ﺑﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﭼﺎﺩﺭ ﺍﻭﻝ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ۱۰ﺩﻗﯿﻘﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ
ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﻭ ﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ،ﻭﺍﺭﺩ ﭼﺎﺩﺭ ﺩﻭﻡ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ ﻭ ﻫﻨﮕﺎﻡ
ﺧﺎﺭﺝ ﺷﺪﻥ ﺑﺎﺯ ﺩﻭﺭﮐﻌﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﻧﺪ ﭼﺎﺩﺭ ﺳﻮﻡ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﺯ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺗﺎﺯﯾﺎﻥ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﯾﺎ
ﺧﻠﯿﻔﻪ ﭼﻪ ﻭﻗﺖ ﻧﻤﺎﺯ ﺍﺳﺖ ﺑﮕﻮ ﺍﮔﺮ ﺻﻼﺡ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﯿﺪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺮ ﭘﺎ
ﮐﻨﯿﻢ. ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻧﻪ ﺑﺮﻭ ﻭ ﮐﺎﺗﺐ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻥ،ﮐﺎﺗﺐ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ
ﻋﻤﺮ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ: ﺑﻨﻮﯾﺲ ﮐﺎﺗﺐ ﻣﻦ ﻋﻤﺮ ﺍﺑﻦ ﺧﻄﺎﺏ ﺩﺭ ﺗﺎﺭﯾﺦ ﻓﻼﻥ ﻭ
ﺩﺭ ﻓﻼﻥ ﺟﺎ ﺑﮑﺎﺭﺕ ﺳﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﮐﺎﻓﺮ ‏(ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ‏) ﺭﺍ ﭘﺎﺭﻩ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻡ ﺑﺮﺍﯼ
ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺍﺳﻼﻡ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﻡ ﮐﻪ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺍ ﻣﻮﺭﺩ
ﭘﺬﯾﺮﺵ ﺧﻮﺩ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﻫﺪ
ﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻟﻮﻟﻮ ﺩﺧﺘﺮ ۹ ﺳﺎﻟﻪ ﯼ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﺯﯾﺮ ﺩﺳﺘﺎﻥ ﺁﻥ ﺭﺫﻝ
ﮐﺜﺎﻓﺖ،ﺁﻥ ﺟﺎﻧﻮﺭ ﭘﺴﺖ ﻭ ﻭﺣﺸﺘﻨﺎﮎ ﻃﺎﻗﺖ ﻧﯿﺎﻭﺭﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﺎﻧﺠﺎ
ﺷﻬﯿﺪ ﻣﯽ ﺷﻮﺩ.
ﺩﺭ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻌﺪﯼ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ ﺗﺎ ﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﺍﺛﺮﺍﺕ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ
ﭘﯿﺂﻣﺪﻫﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺣﻤﻠﻪ ﻭﯾﺮﺍﻧﮕﺮ ‏( ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺩﺭ ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺁﻥ ‏) ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ
ﺷﻤﺎ ﺑﻨﻮﯾﺴﻢ.
ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﺣﻤﻠﻪ ﺍﻋﺮﺍﺏ ﺑﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﻫﺎ ﭘﺴﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ
ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﮐﻮﭼﮏ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻧﻮﺟﻮﺍﻥ ﻭ ﺯﻧﺎﻥ ﺟﻮﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻤﺸﯿﺮ ﻭ
ﺍﺳﺐ ﻭ ﮔﺎﻭ ﻭ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻭ ... ﺟﺰﺀ ﻏﻨﺎﯾﻢ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﻣﯿﺎﻭﺭﺩﻧﻨﺪ
ﺩﺭ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺑﻪ ﺷﻌﺮﯼ ﺍﺯ ﻓﺮﺩﻭﺳﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ:
ﺯ ﺷﯿﺮ ﺷﺘﺮ ﺧﻮﺭﺩﻥ ﻭ ﺳﻮﺳﻤﺎﺭ ﻋﺮﺏ ﺭﺍ ﺑﺠﺎﯾﯽ ﺭﺳﯿﺪﺳﺖ ﮐﺎﺭ
ﮐـﻪ ﺗﺨـﺖ ﮐﯿـﺎﻧــﯽ ﮐﻨـــﺪ ﺁﺭﺯﻭﯼ ﺗﻔـﻮ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺍﯼ ﺭﻭﺯﮔـﺎﺭﺍﻥ ﺗﻔـﻮﯼ

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده آبان 3, 1395 توسط majid-khaleghian مدیر سایت (10,150 امتیاز)
این نوشته بیشتر شبیه داستان سرایی الهام گرفته از حقایق تاریخی است، نه یک رویداد که واقعا اتفاق افتاده است. چیزی شبیه به رمان پزشک اثر نوآ گوردون آمریکایی که درباره ابن سینا بود و اخیرا تبدیل به فیلم هم شد.

اما بهتر است ما مستند سخن بگوییم. در اینکه سپاهیان عمربن خطاب جنایات زیادی مرتکب شدند تریدی نیست و نوشته های فراوان تاریخی در این زمینه وجود دارد
دارای دیدگاه اسفند 19, 1395 توسط محمود علیصوفیان
هیچ نباید در مورد اعمال این وحشی های متحجر عرب شک کرد چرا که امروزه فرزندان نحس ان خلیفه جانی ووحشی چه بر سر مردم بیگناه تحت عنوان داعش در می اورند ،انشاالله نتیجه های این کثافت ها توسط سردار دلیر  پهلوان وکیان ایران زمین حاج قاسم سلیمانی به درک واصل خواهند شد

337 سوال

364 پاسخ

11 کاربر

کانال رسمی خردگان donate-small

...